Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bucureşti (Rumänien) den 2 december 2020 – HW, ZF, MZ mot Allianz Elementar Versicherungs AG

(Mål C-652/20)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i det nationella målet

Kärande: HW, ZF, MZ

Svarande: Allianz Elementar Versicherungs AG

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna i artikel 11.1 b i förordning (EU) nr 1215/20121 tolkas på så sätt att de enbart avser [EU-]medlemsstaternas internationella behörighet eller på så sätt att dessa bestämmelser även fastställer den nationella (lokala) behörigheten för domstolen för den ort där försäkringens förmånstagare har hemvist?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1)