Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 7.12.2020 – Eurooppalainen pidätysmääräys, jonka kohteena on X

(asia C-665/20 PPU)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Amsterdam

Pääasian asianosaiset

Eurooppalainen pidätysmääräys, jonka kohteena on:

X

Muu osapuoli: Openbaar Ministerie

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko puitepäätöksen 2002/584/YOS1 4 artiklan 5 alakohtaa todella tulkittava siten, että kun jäsenvaltio päättää saattaa tämän säännöksen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanosta vastaavalla viranomaisella on oltava tiettyä harkintavaltaa, jotta se voi arvioida, onko eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta kieltäydyttävä?

Onko puitepäätöksen 2002/584/YOS 4 artiklan 5 alakohdan käsitettä ”samasta teosta” tulkittava samalla tavalla kuin puitepäätöksen 2002/584/YOS 3 artiklan 2 alakohdan samaa käsitettä, ja jos ei, niin miten ensiksi mainitun säännöksen käsitettä on silloin tulkittava?

Onko puitepäätöksen 2002/584/YOS 4 artiklan 5 alakohdassa säädettyä edellytystä ”jos hänet on tuomittu rangaistukseen, hän on suorittanut sen – – tai rangaistusta ei voida enää panna täytäntöön tuomion antaneen maan lainsäädännön mukaan” tulkittava siten, että se käsittää tilanteen, jossa on annettu samasta teosta luovutettavaksi vaadittua henkilöä koskeva lopullinen tuomio, joka sisältää vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen, josta henkilö on suorittanut osan siinä valtiossa, jossa tuomio on annettu, ja saman valtion muu kuin oikeusviranomainen on vapauttanut hänet suorittamasta rangaistuksen loppuosaa yleisen armahdustoimenpiteen yhteydessä, jota sovelletaan myös vakavista rikoksista tuomittuihin, kuten luovutettavaksi vaadittuun henkilöön, ja joka ei perustu rationaaliseen harkintaan perustuvaan rikosoikeuspolitiikkaan?

____________

1 Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1).