Language of document :

Odvolanie podané 2. decembra 2020: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 23. septembra 2020 vo veci T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO

(vec C-653/20 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė a K. Tóth, splnomocnení zástupcovia, B. Wägenbaur, advokát)

Ďalší účastník konania: Guillaume Vincenti

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor rozhodol takto:

Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2020 vo veci T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO sa zrušuje.

Žalobca znáša trovy konania, vrátane trov konania na prvom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie je založené na dvoch odvolacích dôvodoch.

Odvolateľ po prvé tvrdí, že Všeobecný súd nezohľadnil článok 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie, keď rozhodol, že úradník musí byť predtým, ako sa prijme rozhodnutie nepovýšiť ho, vypočutý.

Na jednej strane Všeobecný súd nezohľadnil to, že neexistuje žiadne subjektívne právo na povýšenie a nepovýšenie nepredstavuje porušenie práv.

Na druhej strane Všeobecný súd tým tiež nezohľadnil, že nepovýšenie nie je porovnateľné so správnym aktom spôsobujúcim ujmu.

Po druhé Všeobecný súd rozhodol, že nemožno vylúčiť, že rozhodnutie by rozumne mohlo viesť k inému výsledku, ak by EUIPO úradníka predtým vypočul. V tomto rozsahu je dané nedostatočne odôvodnenie, pretože Všeobecný súd nepreskúmal tvrdenia žalobcu.

____________