Language of document :

Överklagande ingett den 2 december 2020 av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 23 september 2020 i mål T-174/19, Guillaume Vincenti mot EUIPO

(Mål C-653/20 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Lukošiūtė och K. Tóth, Bevollmächtigte, B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Guillaume Vincenti

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 23 september 2020 i mål T-174/19, Guillaume Vincenti mot EUIPO, och .

förplikta sökanden att bära rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som är hänförliga till förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Två grunder har anförts till stöd för överklagandet:

Till att börja med felbedömde tribunalen artikel 41.2 a i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna genom att fastställa att tjänstemannen måste höras innan ett beslut antogs om att inte befordra honom.

För det första föreligger det ingen subjektiv rätt att blir befordrad och ett beslut att inte befordra en person utgör inte ett ingrepp i rättigheter.

För det andra kan ett beslut att inte befordra en person inte jämställas med en administrativ rättsakt som går tjänstemannen emot.

Vidare fastställde tribunalen att det inte kunde uteslutas att beslutet rimligen hade kunna bli ett annat om EUIPO hade hört tjänstemannen innan den antog beslutet. I detta avseende är tribunalens dom bristfälligt motiverad eftersom tribunalen inte prövade sökandens argument.

____________