Language of document :

Sag anlagt den 16. oktober 2020 – Ryanair mod Kommissionen

(Sag T-628/20)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ryanair DAC (Swords, Irland) (ved advokaterne F. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, I. Metaxas-Maranghidis og S. Rating)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse (EU) af 31. juli 2020 om statsstøtte SA.57659 – Spanien – Recapitalisation fund 1 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Sagsøgeren har ligeledes nedlagt påstand om, at søgsmålet behandles i en fremskyndet procedure som omhandlet i artikel 23a i statutten for Den Europæiske Unions Domstol.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fem anbringender.

Første anbringende om, at Europa-Kommissionen har tilsidesat specifikke bestemmelser i TEUF og de almindelige EU-retlige principper om forbud mod forskelsbehandling, den frie udveksling af tjenesteydelser og den frie etableringsret, der har understøttet liberaliseringen af luftfarten i EU siden slutningen af 1980'erne. Liberaliseringen af lufttransportmarkedet i EU har givet mulighed for vækst hos egentlige paneuropæiske lavpris-luftfartsselskaber. Europa-Kommissionen har set bort fra de skader, som COVID-19-krisen har påført sådanne paneuropæiske luftfartsselskaber, og fra deres rolle i forbindelse med udbud af flyforbindelser til og fra Spanien, idet den har tilladt Spanien at forbeholde støtten for virksomheder etableret i Spanien. Artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF fastsætter en undtagelse til forbuddet mod statsstøtte i artikel 107, stk. 1, TEUF, men den fastsætter ikke en undtagelse til de andre regler og principper i TEUF.

Andet anbringende om, at Europa-Kommissionen har anvendt artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF urigtigt, idet den har tilsidesat forpligtelsen til at afveje støttens gunstige virkninger og dens negative indvirkning på samhandelsvilkårene og konkurrencen (dvs. »afvejningstesten«).

Tredje anbringende om, at Europa-Kommissionen har ophævet den skønsmargen, som den er tillagt, for kontrol af statsstøtte og begået en retlig fejl, idet den har tilladt Spanien at udøve et skøn ved udvælgelsen af støttemodtagere under støtteordningen.

Fjerde anbringende om, at Europa-Kommissionen har undladt at indlede en formel undersøgelsesprocedure på trods af alvorlige vanskeligheder og har tilsidesat sagsøgerens proceduremæssige rettigheder.

Femte anbringende om, at Kommissionen i afgørelsen har tilsidesat sin begrundelsespligt.

____________

1     EUT 2020, C 269, s. 8.