Language of document :

Kanne 16.10.2020 – Ryanair v. komissio

(asia T-628/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ryanair DAC (Swords, Irlanti) (edustajat: asianajajat F. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, I. Metaxas-Maranghidis ja S. Rating)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa 31.7.2020 tehdyn Euroopan komission päätöksen (EU) valtiontuesta SA.57659 - Espanja - Pääomitusrahasto1 ja

velvoittaa Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantaja on myös pyytänyt kanteensa käsittelemistä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 a artiklassa tarkoitetussa nopeutetussa menettelyssä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komissio on rikkonut EUT-sopimuksen erityisiä määräyksiä ja unionin oikeuden yleisiä periaatteita syrjintäkiellosta, palvelujen tarjoamisen vapaudesta ja sijoittautumisvapaudesta, jotka ovat olleet lentoliikenteen kilpailulle vapauttamisen perustana Euroopan unionissa 1980-luvun lopulta lähtien. Lentoliikenteen markkinoiden vapauttaminen Euroopan unionissa on mahdollistanut aidosti yleiseurooppalaisten halpalentoyhtiöiden kasvun. Sallimalla sen, että Espanja myöntää tukea vain Espanjaan sijoittautuneille yrityksille, Euroopan komissio on jättänyt huomiotta COVID-19-kriisin aiheuttaman vahingon yleiseurooppalaisille lentoyhtiöille ja niiden roolille Espanjan lentoyhteyksissä. SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdassa määrätään poikkeuksesta SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaiseen valtiontukikieltoon, mutta siinä ei määrätä poikkeuksesta muihin EUT-sopimuksen sääntöihin ja periaatteisiin.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komissio on soveltanut virheellisesti SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaa jättäessään noudattamatta velvollisuutta verrata keskenään tuen edullisia vaikutuksia ja niitä epäedullisia vaikutuksia, jotka tuella on kaupankäynnin edellytyksiin ja vääristymättömän kilpailun ylläpitämiseen (ns. intressivertailu).

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komissio on luopunut harkintavallastaan valtiontuen tarkastelussa ja tehnyt oikeudellisen virheen salliessaan Espanjan käyttää harkintavaltaa tukijärjestelmän piiriin kuuluvien valinnassa.

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan Euroopan komissio on jättänyt aloittamatta muodollisen tutkintamenettelyn vakavista vaikeuksista huolimatta ja loukannut kantajan menettelyllisiä oikeuksia.

Viides kanneperuste, jonka mukaan päätös on komissiolla olevan perusteluvelvollisuuden vastainen.

____________

1 EUVL 2020, C 269, s. 8.