Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.5.2021 – Ryanair v. komissio (Espanja; Covid-19)

(asia T-628/20)1

(Valtiontuet – Espanja – Espanjan talouden kannalta systeemisten ja strategisten yritysten tukemiseksi toteutetut pääomitustoimet covid-19-pandemian johdosta – Vastustamatta jättämistä koskeva päätös – Tilapäiset valtiontukipuitteet – Jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen tähtäävä toimenpide – Jäsenvaltion koko talouden kattava toimenpide – Syrjintäkiellon periaate – Palvelujen tarjoamisen vapaus ja sijoittautumisvapaus – Oikeasuhteisuus – Kriteeri tuensaajien sijoittautumisesta Espanjaan – Tuen myönteisiä ja sen kielteisiä vaikutuksia kaupankäynnin edellytyksiin ja vääristymättömän kilpailun ylläpitämiseen ei ole vertailtu keskenään – SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohta – Tukiohjelman käsite – Perusteluvelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ryanair DAC (Swords, Irlanti) (edustajat: asianajajat F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, I.-G. Metaxas-Maranghidis ja S. Rating)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Flynn, S. Noë ja F. Tomat)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: L. Aguilera Ruiz ja S. Centeno Huerta) ja Ranskan tasavalta (asiamiehet: P. Dodeller ja T. Stehelin)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus valtiontuesta SA.57659 (2020/N) – Espanja covid-19: pääomitusrahasto – 31.7.2020 annetun komission päätöksen C(2020) 5414 final kumoamiseksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Ryanair DAC velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Espanjan kuningaskunta ja Ranskan tasavalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 414, 30.11.2020.