Language of document :

Жалба, подадена на 21 юли 2015 г. от Shoe Branding Europe BVBA срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 21 май 2015 г. по дело T-145/14 — adidas AG/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

(Дело C-396/15 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Shoe Branding Europe BVBA (представител: J. Løje, адвокат)

Други страни в производството: adidas AG, Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

С определение от 17 февруари 2016 г. Съдът (шести състав) обявява жалбата за недопустима.

____________