Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammarrätten i Stockholm (Rootsi) 4. mail 2015 – Tele2 Sverige AB versus Post- och telestyrelsen

(kohtuasi C-203/15)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kammarrätten i Stockholm

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Tele2 Sverige AB

Vastustaja: Post- och telestyrelsen

Eelotsuse küsimused

Kas üldine kohustus säilitada kuritegevuse vastu võitlemise eesmärgil andmeliiklusandmeid, mis hõlmavad ilma igasuguste eristuste, piirangute või eranditeta kõiki isikuid, kõiki elektroonilise side seadmeid ja kõiki andmeid (nagu kirjeldatud [eelotsusetaotluses]), on kooskõlas direktiivi 2002/58/EÜ1 artikli 15 lõikega 1, võttes arvesse harta artikleid 7 ja 8 ning artikli 52 lõiget 1?

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas kõnealuste andmete säilitamine võib siiski olla lubatav, kui:

siseriiklike asutuste juurdepääs säilitatavatele andmetele on kindlaks määratud [nagu kirjeldatud eelotsusetaotluses] ja

turbenõuded on reguleeritud [nagu kirjeldatud eelotsusetaotluses] ja

kõiki andmeid tuleb säilitada kuus kuud alates päevast, mil asjaomane sideseanss lõppes, ning pärast seda kustutada [nagu kirjeldatud eelotsusetaotluses]?

____________

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (ELT 2002 L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514).