Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Kammarrätten i Stockholm (Sverige) den 4 maj 2015 – Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen

(Mål C-203/15)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Kammarrätten i Stockholm

Parter i målet vid den nationella domstolen

SökKlagande: Tele2 Sverige AB

MotpartSvarande: Post- och telestyrelsen

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Är en generell skyldighet att lagra trafikuppgifter som omfattar samtliga personer, samtliga elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter utan att det görs några åtskillnader, begränsningar eller undantag utifrån syftet att bekämpa brott (så som beskrivs [i begäran om förhandsavgörande…]) förenlig med artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG1 med beaktande av artiklarna 7, 8 och 52.1 i stadgan?

Om svaret på fråga 1 är nej, kan lagringen ändå vara tillåten

a)    om de nationella myndigheternas tillgång till de uppgifter som lagras är fastställd så som […beskrivs i begäran om förhandsavgörande], och

b)    om kraven på säkerhet regleras så som […beskrivs i begäran om förhandsavgörande], samt då

c)    samtliga aktuella uppgifter ska lagras i sex månader räknat från den dag kommunikationen avslutades och därefter utplånas så som […beskrivs i begäran om förhandsavgörande]?____________

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, s. 37)