Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 december 2016 (begäranden om förhandsavgörande från Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Sverige, Förenade kungariket) – Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department mot Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

(Förenade målen C-203/15 och C-698/15)1

(Begäran om förhandsavgörande – Elektronisk kommunikation – Behandling av personuppgifter – Konfidentialitet vid elektronisk kommunikation – Skydd – Direktiv 2002/58/EG – Artiklarna 5, 6, 9 och 15.1 – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artiklarna 7, 8, 11 och 52.1 – Nationell lagstiftning – Leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster – Skyldighet som avser en generell och odifferentierad lagring av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter – Nationella myndigheter – Tillgång till uppgifter – Ingen förhandskontroll av en domstol eller en oberoende förvaltningsmyndighet – Fråga om förenlighet med unionsrätten)

Rättegångsspråk: svenska och engelska

Hänskjutande domstol

Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Tele2 Sverige AB (C-203/15), Secretary of State for the Home Department (C-698/15)

Motparter: Post- och telestyrelsen (C-203/15), Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15)

Ytterligare deltagare i rättegången: Open Rights Group, Privacy International, The Law Society of England and Wales

Domslut

Artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009, jämförd med artiklarna 7, 8, 11 och 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som i brottsbekämpande syfte föreskriver en generell och odifferentierad lagring av samtliga trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter avseende samtliga abonnenter och registrerade användare och samtliga elektroniska kommunikationsmedel.

Artikel 15.1 i direktiv 2002/58, i dess lydelse enligt direktiv 2009/136, jämförd med artiklarna 7, 8, 11 och 52.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna ska tolkas på så sätt att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som reglerar skydd och säkerhet för trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter och, i synnerhet, behöriga nationella myndigheters tillgång till lagrade uppgifter och som inte – inom ramen för brottsbekämpning – begränsar denna tillgång till enbart åtgärder som syftar till att bekämpa grov brottslighet, inte föreskriver att tillgången ska vara underkastad förhandskontroll av en domstol eller en oberoende förvaltningsmyndighet och inte kräver att uppgifterna ska lagras inom unionen.

Den andra frågan från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen för England och Wales, avdelningen för tvistemål och förvaltningsmål) avvisas.

____________

(1 )     EUT C 221, 6.7.2015.

    EUT C 98, 14.3.2016.