Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. januára 2014 – Lebedef/Komisia

(vec F-60/13)1

(Verejná služba – Úradníci – Zápis neprítomnosti z dôvodu choroby – Neospravedlnená neprítomnosť – Skrátenie dovolenky za kalendárny rok menovacím orgánom – Podanie návrhu elektronickou poštou – Vedomosť dotknutej osoby o existencii rozhodnutia – Neotvorenie pošty a neoboznámenie sa s obsahom rozhodnutia kliknutím na hypertextový odkaz – Prípustnosť – Lehoty – Určenie okamihu, od ktorého sa môže dotknutá osoba oboznámiť s obsahom rozhodnutia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti podanej žalobcom na základe článku 90 ods. 1 služobného poriadku týkajúcej sa opravy zápisov jeho neprítomnosti z dôvodu choroby v aplikácii SysPer2Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    Pán Lebedef znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.