Language of document : ECLI:EU:F:2014:6

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(otrā palāta)

2014. gada 14. janvārī

Lieta F‑60/13

Giorgio Lebedef

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Prombūtnes slimības dēļ reģistrēšana – Neatļauta prombūtne – Iecēlējinstitūcijas veikta atskaitīšana no ikgadējā atvaļinājuma – Lūguma iesniegšana pa elektronisko pastu – Ieinteresētās personas informētība par lēmuma pastāvēšanu – E‑pasta neatvēršana un neiepazīšanās ar šā lēmuma saturu, nospiežot uz hipersaiti – Pieņemamība – Termiņi – Tā datuma noteikšana, sākot no kura ieinteresētā persona varēja iepazīties ar lēmuma saturu

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru G. Lebedef lūdz atcelt iespējami netiešu lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņa 2012. gada 13. aprīļa lūgums Eiropas Komisijai izlabot noteiktus ierakstus par viņa prombūtni šīs iestādes personāla atvaļinājuma pārvaldības programmatūrā (turpmāk tekstā – “SysPer 2”), kā arī 2012. gada 24. jūlija tiešo lēmumu par šo pašu lūgumu (turpmāk tekstā – “2012. gada 24. jūlija lēmums”), ciktāl ar to tiek atskaitītas piecas dienas no prasītāja tiesībām uz ikgadējo atvaļinājumu

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. G. Lebedef sedz savus tiesāšanās izdevumus pats un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Termiņa sākums – Paziņošana – Jēdziens – E‑pasts, kurā paziņots par lēmumu un piekļuvi tam – Iekļaušana – Vērā ņemamais datums – Datums, kurā ierēdnis var faktiski iepazīties ar lēmuma saturu

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Noteiktā termiņā neapstrīdēts tiešs lēmums noraidīt lūgumu – Vēlāks paziņojums, kurā ir norāde uz iepriekšējo lēmumu – Termiņa atjaunošana – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Lēmums ir atbilstoši paziņots Civildienesta noteikumu 90. un 91. panta izpratnē, ja tas ir ne tikai paziņots adresātam, bet viņam arī ir bijusi iespēja atbilstoši iepazīties ar tā saturu.

It īpaši situācijā, kurā ieinteresētā persona ir aktīvi nodarbināta Civildienesta noteikumu 35. panta a) punkta izpratnē, principā ir jāuzskata – ja administrācija atļauj Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktā paredzētu lūgumu iesniegt elektroniskā veidā, proti, šajā gadījumā no darba elektroniskā pasta adreses, ko šai personai ir piešķīrusi administrācija, tad, ņemot vērā pašas ieinteresētās personas izvēlēto saziņas veidu, šai administrācijai saskaņā ar formu paralēlisma principu ir leģitīmas tiesības savu atbildi paziņot ieinteresētajai personai arī e‑pasta vēstulē, kas ir nosūtīta no iecēlējinstitūcijas, ieinteresētās personas lūguma adresāta, elektroniskās pasta adreses uz ierēdņa darba elektronisko pasta adresi.

Iestāde nevar prezumēt, ka iekšējs paziņojums elektroniskā veidā, proti, e‑pasts ar ziņu par iecēlējinstitūcijas lēmuma pastāvēšanu un pieejamību “tiešsaistē”, ir nonācis līdz adresātam, tiklīdz viņš fiziski atrodas savā darba vietā. Savukārt, šādu prezumpciju var izdarīt, ja attiecīgā iestāde pamatojas nevis uz vienkāršām norādēm, bet gan uz tādiem apstākļiem, tostarp pašas ieinteresētās personas norādītiem apstākļiem, kas liecina, ka šī persona kā adresāts savā darba elektroniskajā pasta adresē ir saņēmusi e‑pastu un ka tā, visticamāk, ir varējusi atvērt hipersaiti un pienācīgi iepazīties ar lēmumu, par kura pastāvēšanu ir ticis paziņots e‑pastā.

Apstāklim, ka administrācija ieinteresētajai personai nav prasījusi apliecinājumu par e‑pasta izlasīšanu, nav nozīmes attiecībā uz datumu, kas ir uzskatāms par datumu, kurā ieinteresētajai personai ir bijusi iespēja atbilstoši iepazīties ar iecēlējinstitūcijas lēmumu, jo ieinteresētā persona savas e‑pasta vēstules ir šķirojusi pēc svarīguma un tātad pēc tā, kuru izlasīšanu ir uzskatījusi par noderīgu.

(skat. 39., 42.–59., 46. un 47. punktu)

Atsauce

Tiesa: 1976. gada 15. jūnijs, Jänsch/Komisija, 5/76, 10. punkts.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 25. aprīlis, LebedefCaponi/Komisija, F‑71/06, 29.–31. un 34. punkts; 2009. gada 7. oktobris, Pappas/Komisija, F‑101/08, 43. punkts; 2010. gada 16. decembris, AG/Parlaments, F‑25/10, 38. un 39. punkts.

2.      Tikai informatīvs administrācijas e‑pasts par tāda tieša lēmuma noraidīt ierēdņa lūgumu pastāvēšanu, ar kuru ieinteresētā persona nav iepazinusies, šai personai nerada jaunu termiņu sūdzības iesniegšanai par šo lēmumu.

Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punkta otrais ievilkums attiecas uz pieteikumu iesniegšanas termiņiem Civildienesta tiesā, un katrā ziņā uz to nevar atsaukties, lai pamatotu juridisku fikciju, ka ar tiešu lēmumu pēc iespējami netieša lēmuma pieņemšanas sūdzības iesniegšanas termiņš atkal var tikt atjaunots brīdī, kad sūdzības iesniedzējam ir labpaticies visbeidzot iepazīties ar šo tiešo administrācijas atbildi.

(skat. 51. un 52. punktu)

Atsauce

Tiesa: 1980. gada 10. decembris, Grasselli/Komisija, 23/80, 18. punkts; 1990. gada 21. novembris, Infortec/Komisija, C‑12/90, 10. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2007. gada 9. janvāris, Van Neyghem/Reģionu komiteja, T‑288/04, 52. punkts.

Civildienesta tiesa: 2011. gada 10. maijs, Barthel u.c./Tiesa, F‑59/10, 27. punkts.