Language of document : ECLI:EU:F:2014:49

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 9. apríla 2014

Vec F‑59/13

Thierry Rouffaud

proti

Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec pre pomocné úlohy – Zmena kvalifikácie zmluvy – Konanie pred podaním žaloby – Pravidlo zhody – Zmena dôvodu námietok“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou T. Rouffaud navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 6. augusta 2012, ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť o to, aby sa doba služby, ktorú odpracoval pri plnení zmluvy zmluvného zamestnanca pre pomocné úlohy považovala za dobu služby odpracovanú v postavení zmluvného zamestnanca a o to, aby jeho opätovne uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú boli prekvalifikované na zmluvu na dobu neurčitú

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. T. Rouffaud znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Zhoda medzi sťažnosťou a žalobou – Zhoda predmetu a dôvodu – Podobné uvedenie dôvodov a skutkových a právnych tvrdení, z ktorého vyplýva zmena cieľa úradníka – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 1 a článok 91 ods. 2)

Pravidlo o zhode predchádzajúcej administratívnej sťažnosti so žalobou vyplýva z článku 91 ods. 2 služobného poriadku. Toto pravidlo je odôvodnené samotným účelom konania pred podaním žaloby, ktorého cieľom je umožniť urovnanie sporov, ktoré vznikli medzi úradníkmi a administratívou, zmierom. Okrem iného toto pravidlo znamená, že s výnimkou námietky neprípustnosti a žalobných dôvodov verejného záujmu, môžu žalobné návrhy obsahovať len námietky, ktoré spočívajú na rovnakom dôvode, ako je dôvod, na ktorom spočívajú námietky uvedené v sťažnosti, so spresnením, že tieto námietky môžu byť na súde Únie ďalej rozvinuté prostredníctvom žalobných dôvodov a tvrdení, ktoré sťažnosť nutne neobsahovala, ale ktoré s ňou úzko súvisia.

Hoci dôvody vysvetlené v žalobe sú podobné tvrdeniam nachádzajúcim sa v sťažnosti, nemožno sa domnievať, že s nimi úzko súvisia, pokiaľ rozdiely vyjadrujú zásadnú zmenu cieľa úradníka.

Zmena názoru úradníka v jeho sťažnosti by okrem toho mohla rovnako viesť k zmene jej kvalifikácie na novú žiadosť v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku. V tomto prípade však po zamietnutí tejto druhej žiadosti chýba nová sťažnosť pred podaním žaloby.

(pozri body 12, 15 a 16)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 25. októbra 2013, Komisia/Moschonaki, T‑476/11 P, bod 73 a tam citovaná judikatúra