Language of document : ECLI:EU:F:2014:49

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 9 april 2014

Mål F‑59/13

Thierry Rouffaud

mot

Europeiska utrikestjänsten

”Personalmål – Kontraktsanställd för övriga uppgifter – Omvandling av anställningsavtal – Administrativt förfarande – Regeln om överensstämmelse – Ändring av saken när det gäller anmärkningarna”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Thierry Rouffaud bland annat yrkar ogiltigförklaring av Europeiska utrikestjänstens beslut av den 6 augusti 2012, att avslå sökandens begäran att hans tidsbegränsade kontrakt ska omvandlas till tidsobegränsade kontrakt såtillvida att hans tjänstgöringsperiod som kontraktsanställd för övriga uppgifter betraktas som tjänstgöringsperiod som tillfälligt anställd.

Avgörande:      Talan ogillas. Thierry Rouffaud ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska utrikestjänsten.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Föregående administrativt klagomål – Överensstämmelse mellan klagomålet och talan – Objektiv identitet – Liknande framställning av grunder samt faktiska och rättsliga omständigheter som visar att tjänstemannens syften med talan ändrats – Avvisning

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.1, och 91.2)

Principen att det föregående administrativa klagomålet ska överensstämma med ansökan följer av artikel 91.2 i stadgan. Denna regel rättfärdigas av själva ändamålet med det administrativa förfarandet, vilket syftar till att möjliggöra en uppgörelse i godo av tvister mellan tjänstemän och administration. Härav följer bland annat att, bortsett från invändningar om rättegångshinder och grunder som omfattas av tvingande rätt, de yrkanden som framställs vid unionsdomstolarna endast kan innehålla anmärkningar som rör samma sak som dem som åberopats i klagomålet. Det ska emellertid preciseras att dessa anmärkningar kan utvecklas under domstolsförfarandet genom att grunder och argument anförs som inte nödvändigtvis förekom i klagomålet, men som har ett nära samband med detta.

Trots att de grunder som utvecklas i ansökan ligger nära de argument som anförts i klagomålet kan de inte anses ha ett nära samband med dessa, i den mån de skillnader som finns beror på att tjänstemannens syften med talan har ändrats.

Vidare kan tjänstemannens ändrande synsätt i sitt klagomål även innebära att detta kan anses utgöra en ny begäran i den mening som avses i artikel 90.1 i stadgan. I ett sådant fall skulle emellertid, efter det att denna andra begäran avslagits, det inte föreligga något sådant klagomål som ska föregå en ansökan.

(se punkterna 12, 15 och 16)

Hänvisning till

Tribunalen: 25 oktober 2013, kommissionen mot Moschonaki, T‑476/11 P, punkt 73, och där angiven rättspraxis