Language of document : ECLI:EU:F:2016:71

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL
(andra avdelningen)

den 11 april 2016

Mål F-59/13 RENV

Thierry Rouffaud

mot

Europeiska utrikestjänsten

”Personalmål – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – Europeiska utrikestjänstens personal – Kontraktsanställd – Kontraktsanställd för övriga uppgifter – Omklassificering av ett avtal om anställning som kontraktsanställd för övriga uppgifter till ett avtal om anställning som kontraktsanställd på obestämd tid – Vägran”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som enligt artikel 106a i Euratomfördraget är tillämplig på det fördraget, varigenom Thierry Rouffaud bland annat har yrkat ogiltigförklaring av Europeiska utrikestjänstens beslut av den 6 augusti 2012 att avslå sökandens begäran att hans tjänstgöringsperioder som kontraktsanställd för övriga uppgifter betraktas som tjänstgöringsperioder som kontraktsanställd och att hans successiva tidsbegränsade kontrakt ska omkvalificeras till tidsobegränsade kontrakt.

Avgörande:      Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina respektive rättegångskostnader i målen F-59/13 och F-59/13 RENV. Europeiska utrikestjänsten ska bära sina rättegångskostnader i målet T-457/14 P och ersätta Thierry Rouffauds rättegångskostnader i målet T-457/14 P.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Extraanställda – Omklassificering av ett avtal om anställning som kontraktsanställd för övriga uppgifter till ett avtal om anställning som kontraktsanställd på obestämd tid – Omfattas inte

(Anställningsvillkor för övriga anställda, artiklarna 3a och 3b)

2.      Tjänstemän – Kontraktsanställda – Rekrytering – Utvärdering av arbetsuppgifter som kan omfattas av olika tjänstegrupper – Utrymme för skönsmässig bedömning för den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 80.2)

3.      Tjänstemän – Extraanställda – Omklassificering av ett avtal om anställning som kontraktsanställd för övriga uppgifter till ett avtal om anställning som kontraktsanställd på obestämd tid – Villkor – Förnyelse – Begrepp

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artikel 3a)

1.      En kontraktsanställds rätt att få sitt avtal om tidsbegränsad anställning omvandlad till ett avtal om tillsvidareanställning är avhängig av att vederbörande har anställts genom ett sådant avtal för kontraktsanställda som avses i artikel 3a i anställningsvillkoren för övriga anställda, och inte genom ett sådant avtal för kontraktsanställda som avses i artikel 3b i dessa anställningsvillkor, eftersom sistnämnda typ av avtal inte kan omkvalificeras till ett avtal om tillsvidareanställning.

Enligt artikel 3b i anställningsvillkoren får inte kontraktsanställda för övriga uppgifter användas då artikel 3a i anställningsvillkoren är tillämplig. Den berörda institutionen är således skyldig att från fall till fall undersöka huruvida den kontraktsanställde som de önskar anställa ska anställas genom ett avtal som kontraktsanställd i den mening som avses i artikel 3a i anställningsvillkoren eller genom ett avtal som kontraktsanställd i den mening som avses i artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Kontraktsanställda som anställs för att utföra uppgifter som ingår i tjänstegruppen I, det vill säga ett manuellt eller administrativt servicearbete, vid en institution, kan endast anställas genom ett sådant avtal som kontraktsanställd som avses i artikel 3a i anställningsvillkoren för övriga anställda.
När en kontraktsanställd anställs för att utföra uppgifter som ingår i tjänstegrupperna II, III eller IV vid en institution är institutionen skyldig att erbjuda vederbörande ett sådant avtal som kontraktsanställd som avses i artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Vid unionens delegationer kan för övrigt kontraktsanställda endast anställas genom artikel 3a i anställningsvillkoren för övriga anställda, och detta oberoende av vilken tjänstegrupp de utförda uppgifterna ingår i.

(se punkterna 42, 43, 48 och 49)

2.      Förvisso förklaras i artikel 80.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda inte vilken skillnaden är mellan administrativt servicearbete i tjänstegrupp I och de administrativa uppgifter som ingår i tjänstegrupp IV. Mot bakgrund av de krav som måste uppfyllas för att ingå i tjänstegrupp IV samt de höga lönegraderna för de kontraktsanställda som ingår i denna tjänstegrupp får det dock anses att de administrativa uppgifter som de sistnämnda tilldelas är betydligt viktigare och svårare, och kräver mer ansvarstagande, än det administrativa servicearbete som utförs av kontraktsanställda i tjänstegrupp I. Dessutom förfogar unionens institutioner, organ och byråer över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid sin utvärdering av de arbetsuppgifter som kan omfattas av de olika tjänstegrupperna, inbegripet grupperna I och IV i artikel 80.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

(se punkt 61)

Hänvisning till

Personaldomstolen: dom av den 19 september 2013, Gheysens/rådet, F-83/08, EU:F:2013:133, punkt 33

3.      Ett sådant avtal för kontraktsanställd för övriga uppgifter som avses i artikel 3a i anställningsvillkoren i anställningsvillkoren för övriga anställda kan inte anses utgöra en förnyelse av den berörda personens första avtal om kontraktsanställning om de två avtalen inte följer direkt på varandra utan avbrott.

(se punkt 65)