Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 18. decembrī Casino, Guichard-Perrachon un Achats Marchandises Casino iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 5. oktobra spriedumu lietā T-249/17 Casino, Guichard-Perrachon un AMC/Komisija

(Lieta C-690/20 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino (pārstāvji: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic, G. Aubron, advokāti)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Atcelt Vispārējās tiesas 2020. gada 5. oktobra sprieduma lietā T-249/17 rezolutīvās daļas 2) punktu;

Apmierināt pirmajā instancē izvirzītos prasītāju prasījumus un līdz ar to, pamatojoties uz LESD 263. un 277. pantu, atcelt kopumā Eiropas Komisijas 2017. gada 9. februāra Lēmumu C(2017) 1054;

Piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo pārsūdzību, kā arī tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību pirmajā instancē Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvo, ka pārsūdzētais spriedums ir pretrunā:

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pantam un prasībai par aizsardzību pret valsts varas patvaļīgu iejaukšanos personas privātās darbības sfērā, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 19. pantam un Komisijas Regulas (EK) Nr. 773/2004 3. pantam, jo Vispārējā tiesa esot nospriedusi, ka i) šīs normas neuzliek Komisijai pienākumu ierakstīt piegādātāju mutiskus paziņojumus un ii) šo pārrunu “kopsavilkums”, kuru vienpusēji sagatavojuši Komisijas dienesti, ir uzskatāms par derīgu pierādījumu par to, ka tās rīcībā ir netieši pierādījumi, kas pamato Eiropas Komisijas Lēmumu C(2017) 1054;

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pantam un prasībai par aizsardzību pret valsts varas patvaļīgu iejaukšanos personas privātās darbības sfērā, jo Vispārējā tiesa esot nospriedusi, ka pamattiesības uz domicila neaizskaramību neparedz, ka Eiropas Komisijas Lēmumā C(2017) 1054 būtu:

i) ierobežots laiks, kurā īstenojamas Komisijas pilnvaras veikt pārbaudi un

ii) ierobežots to personu un telpu loks, kuras tā ir tiesīga pārbaudīt;

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantam, jo Vispārējā tiesa ir nospriedusi, ka Komisijas veiktajām pārbaudēm piemērojamais tiesiskais regulējums atbilst pamattiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā.

____________