Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 31. decembrī iesniedza Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) – RTL Television GmbH/Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

(Lieta C-716/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal de Justiça

Pamatlietas puses

Prasītāja: RTL Television GmbH

Atbildētājas: Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes 1993. gada 27. septembra Direktīvas 93/83/EEK 1 1. panta 3. punktā paredzētais jēdziens “kabeļu retranslācija” ir jāinterpretē tādējādi, ka tas aptver ne tikai kādas raidorganizācijas veiktu vienlaicīgu citas raidorganizācijas raidījuma translāciju, bet arī atklātu retranslāciju, kur, vienlaikus un pilnībā izmantojot kabeli, atklātai uztveršanai retranslē sākotnējos televīzijas vai radio programmu raidījumus (neatkarīgi no tā, vai šīs atklātās retranslācijas veicējs ir vai nav raidorganizācija)?

Vai caur satelītu raidītu televīzijas kanāla pārraižu vienlaicīga izplatīšana, izmantojot viesnīcu numuros izvietotos televizorus ar pieslēgumu koaksiālajam kabelim, ir uzskatāma par šo pārraižu retranslāciju, kas ir ietverama Padomes Direktīvas 93/83/EEK (1993. gada 27. septembris) 1. panta 3. punktā minētajā jēdzienā?

____________

1 Padomes Direktīva 93/83/EEK (1993. gada 27. septembris) par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai (OV 1993, L 248, 15. lpp.).