Language of document :

2022 m. sausio 7 d. Amtsgericht München (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG / Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

(Byla C-17/22)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht München

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG

Atsakovė: Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Prejudiciniai klausimai

1.a)    Ar aiškinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento1 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktus darytina išvada, kad pakanka vien dalyvauti viešojoje ūkinėje bendrijoje (vokiečių k. Publikumspersonengesellschaft) kaip ne asmeniškai ir tik labai ribotai atsakančiam [už bendrijos įsipareigojimus] ir vadovaujančių funkcijų neatliekančiam nariui tam, kad būtų galima pagrįsti „teisėtą interesą“ gauti informaciją apie visus netiesiogiai per patikėtinį dalyvaujančius narius, jų kontaktinius duomenis ir jiems priklausančias viešosios ūkinės bendrijos kapitalo dalis ir atitinkamą sutartinį įsipareigojimą kildinti iš bendrijos steigimo sutarties?

1.b)    Ar tokiomis aplinkybėmis teisėtas interesas reiškia tik galimybę gauti iš bendrijos informaciją apie tuos netiesiogiai dalyvaujančius narius, kurių atsakomybė [už bendrijos įsipareigojimus] nėra labai ribota ir kuriems priklauso minimali bendrijos kapitalo dalis, kuri bent potencialiai leidžia daryti įtaka bendrijos likimui?

2.a)    Ar tam, kad naudojantis tokia neribota teise (1a punktas) būtų išvengta galimo piktnaudžiavimo teise, arba būtų galima taikyti ribotos teisės į informaciją apribojimo išimtį (1b punktas), pakanka ketinimo užmegzti kontaktą su kitais ūkinės bendrijos nariais siekiant su jais susipažinti, apsikeisti nuomonėmis arba derėtis dėl jiems priklausančių bendrijos kapitalo dalių nupirkimo,

2.b)    O gal interesas gauti informaciją tampa reikšmingas tik tuomet, kai perduoti duomenis reikalaujama išreiškiant aiškų ketinimą užmegzti kontaktą su kitais ūkinės bendrijos nariais tam, kad dėl konkrečiai nurodytų priežasčių, dėl kurių bendrijos nariai turi išreikšti valią priimdami sprendimus, jų būtų galima prašyti koordinuoti veiksmus?

____________

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016, p. 1).