Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 7. janvārī iesniedza Amtsgericht München (Vācija) – HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG/Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

(Lieta C-17/22)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht München

Pamatlietas puses

Prasītāja: HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG

Atbildētāja: Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Prejudiciālie jautājumi

1.a)    Vai, interpretējot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunktu, ir jāsecina, ka publiskas personālsabiedrības gadījumā, lai konstatētu biedra “leģitīmu interesi” par visiem biedriem, kuri savu dalību īsteno ar fiduciāra starpniecību, saņemt viņu kontaktinformāciju un informāciju par viņu līdzdalības apmēru publiskajā personālsabiedrībā un lai no personālsabiedrības līguma varētu secināt attiecīgas līgumsaistības, pietiek ar to, ka viņš piedalās sabiedrībā kā biedrs, kurš tajā nepiedalās personiski, kura atbildība ir ierobežota un kurš nepiedalās sabiedrības vadībā?

1.b)    Vai arī šādos apstākļos leģitīmā interese ir ierobežota tikai ar informācijas iegūšanu no sabiedrības par tiem netiešajiem biedriem, kuriem nav ierobežota atbildība, bet kuriem pieder minimālā kvota, kas vismaz ļauj ietekmēt sabiedrības nākotni?

2.a)    Vai, lai šādu neierobežotu tiesību gadījumā (1.a)) ievērotu šo tiesību ļaunprātīgas izmantošanas robežas, vai lai pieļautu atkāpi no ierobežotu piekļuves tiesību ierobežojuma, pietiek ar to, ka saziņas uzsākšanas mērķis ir iepazīšanās, apmainīšanās ar viedokļiem vai sabiedrības kapitāldaļu iegāde?

2.b)    Vai arī interesei par piekļuvi informācijai nozīme ir tikai tad, ja informācijas izpaušana tiek pieprasīta ar skaidru nodomu sazināties ar citiem biedriem, lai tos koordinētu konkrētos jautājumos, kuriem nepieciešama gribas saskaņošana biedru lēmumu pieņemšanai?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV 2016, L 119, 1. lpp.).