Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht München (Duitsland) op 7 januari 2022 – HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG / Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

(Zaak C-17/22)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht München

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG

Verwerende partij: Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Prejudiciële vragen

1.a)    Moet artikel 6, lid 1, onder b) en f), van de algemene verordening gegevensbescherming1 aldus worden uitgelegd dat, wat openbare personenvennootschappen betreft, de enkele omstandigheid dat een vennoot die niet persoonlijk aansprakelijk is, slechts aansprakelijk is tot het geringe bedrag van zijn inbreng en geen bestuurder is, deelnemingen in een dergelijke vennootschap aanhoudt, volstaat om te concluderen dat hij er een „gerechtvaardigd belang” bij heeft om informatie over alle vennoten die indirect via een trustee deelnemingen in de openbare personenvennootschap bezitten, hun adres en de omvang van hun deelnemingen te verkrijgen, en om uit de vennootschapsovereenkomst een overeenkomstige contractuele verplichting af te leiden?

1.b)    Of is het gerechtvaardigd belang onder dergelijke omstandigheden beperkt tot het verkrijgen, vanwege de vennootschap, van informatie over de vennoten met indirecte deelnemingen, die aansprakelijk zijn tot een bedrag dat niet gering is en wier deelnemingen een minimumpercentage van het kapitaal vertegenwoordigen, dat hen op zijn minst in staat stelt invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van de vennootschap?

2.a)    Volstaat een voornemen om contact te zoeken teneinde kennis te maken, van gedachten te wisselen of om te onderhandelen over het kopen van aandelen van de vennootschap, om in geval van een dergelijk onbeperkt recht (vraag 1.a) de daaraan inherente grenzen van rechtsmisbruik in acht te nemen of om af te wijken van de beperking van een beperkt recht op informatie (vraag 1.b)?

2.b)    of kan een belang bij het verkrijgen van informatie pas als relevant worden aangemerkt wanneer het verzoek tot doorgifte van informatie uitdrukkelijk bedoeld is om contact te zoeken met andere vennoten, teneinde hen uit te nodigen voor overleg over welbepaalde aangelegenheden waarover in het kader van besluiten van de vennoten een gemeenschappelijke wil moet bestaan?

____________

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB 2016, L 119, blz. 1).