Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht München (Niemcy) w dniu 7 stycznia 2022 r. – HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG/Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

(Sprawa C-17/22)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht München

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG

Strona pozwana: Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Pytania prejudycjalne

1.a.    Czy z wykładni art. 6 ust. 1 lit. b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych1 wynika, że w przypadku publicznej spółki osobowej już sam udział w spółce w charakterze wspólnika nieodpowiadającego osobiście za zobowiązania spółki i odpowiadającego jedynie w niewielkim zakresie oraz nieprowadzącego spraw spółki wystarcza, aby stwierdzić istnienie „uzasadnionego interesu” w uzyskaniu informacji o wszystkich wspólnikach uczestniczących pośrednio w spółce poprzez powiernika, ich danych kontaktowych oraz ich udziale w publicznej spółce osobowej oraz wywieść z umowy spółki odpowiednie zobowiązanie umowne,

1.b.    czy też uzasadniony interes ogranicza się w takich okolicznościach do uzyskania od spółki informacji o takich pośrednio uczestniczących podmiotach, które nie odpowiadają za zobowiązania spółki tylko w niewielkim zakresie, lecz posiadają udział minimalny, który pozwala na to, aby przynajmniej w rachubę wchodziła możliwość wpływania na los spółki?

2.a    Czy wystarczy, w przypadku przyjęcia takiego nieograniczonego roszczenia (pytanie 1a), dla nienaruszenia jego wewnętrznej granicy w postaci nadużycia prawa lub dla dokonania odstępstwa od ograniczenia, w przypadku ograniczonego roszczenia informacyjnego (pytanie 1b), zamiar nawiązania kontaktu w celu poznania się, wymiany poglądów lub podjęcia negocjacji w przedmiocie kupienia udziałów w spółce,

2.b    czy też interes w uzyskaniu informacji można rozważać jako istotny dopiero wtedy, gdy żądanie ich przekazania następuje z powołaniem się na wyraźny zamiar nawiązania kontaktu z innymi wspólnikami w celu wezwania ich do koordynacji z uwagi na konkretnie wskazane powody, które wymagają ukształtowania wspólnej woli w ramach uchwał wspólników?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2016, L 119, s. 1).