Language of document : ECLI:EU:T:2019:690

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (sedmého senátu)

24. září 2019(*)

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie V V-WHEELS – Starší obrazové ochranné známky Evropské unie, starší národní obrazové ochranné známky a starší nezapsané obrazové ochranné známky VOLVO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Podobnost označení – Článek 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001“

Ve věci T‑356/18,

Volvo Trademark Holding AB, se sídlem v Göteborgu (Švédsko), zastoupená T. Doldem, advokátem a M. Hawkinsem, solicitor,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému S. Bonne a H. O’Neillem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO byla

Paalupaikka Oy, se sídlem v Iisalmi (Finsko),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. března 2018 (věc R 1852/2017-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Volvo Trademark Holding a Paalupaikka,

TRIBUNÁL (sedmý senát),

ve složení V. Tomljenović, předsedkyně, E. Bieliūnas a A. Kornezov (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: R. Ūkelytė, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 7. června 2018,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 4. října 2018,

po jednání konaném dne 16. května 2019,

vydává tento

Rozsudek

 Skutečnosti předcházející sporu

1        Dne 4. srpna 2015 společnost Paalupaikka Oy podala u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].

2        Image not found Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:

3        Toto označení je popsáno v přihlášce k zápisu jako „[m]odrý kruh, v jehož středu se nachází [písmeno ,v‘] stříbrné barvy, přičemž tento kruh „je orámován tenkou linkou stříbrné barvy“ a pod kruhem je zapsán „text ,v-wheels‘ “, v němž je „písmeno [,v‘]“ […] stříbrné barvy [a] ostatní písmena modré barvy“. Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Ráfky automobilových kol; [r]áfky kol vozidel; [k]ola; [k]olečka (kola) pro vozidla; [a]utomobilová kola; [k]ola na motocykly; [k]ola (dopravní prostředky); [k]olečka pro vozíky, vozy a vozidla; [k]ola (části pozemních vozidel); [k]ola na závodní motokáry; [k]ola, pneumatiky, pásy pro pásová vozidla.“

4        Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Evropské unie č. 182/2015 ze dne 25. září 2015.

5        Dne 31. prosince 2015 podala žalobkyně, společnost Volvo Trademark Holding AB, proti zápisu označení požadovaného pro výrobky uvedené v bodě 3 výše námitky.

6        Námitky byly založeny na následujících starších ochranných známkách, které se všechny vztahují na výrobky náležející do třídy 12:

–        obrazové ochranné známce Evropské unie zapsané pod číslem 10397016, vyobrazené níže:


–        obrazové ochranné známce Evropské unie zapsané pod číslem 4804522, vyobrazené níže:

Image not found

–        obrazové ochranné známce Evropské unie zapsané pod číslem 9045311, vyobrazené níže:


–        finské obrazové ochranné známce zapsané pod číslem 66240, vyobrazené níže:


–        švédské obrazové ochranné známce zapsané pod číslem 385923, vyobrazené níže:

Image not found

–        švédské obrazové ochranné známce, která byla předmětem přihlášky k zápisu dne 22. srpna 2014, vyobrazené níže:

Image not found

–        ochranné známce všeobecně známé v Evropské unii, vyobrazené níže:

Image not found

–        ochranné známce všeobecně známé v Unii, vyobrazené níže:

Image not found

–        ochranné známce všeobecně známé v Unii, vyobrazené níže:

Image not found

7        Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001].

8        Dne 19. června 2017 námitkové oddělení námitky zamítlo v plném rozsahu.

9        Dne 22. srpna 2017 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení u EUIPO odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).

10      Rozhodnutím ze dne 21. března 2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát EUIPO odvolání zamítl. Měl konkrétně především za to, že označení, jehož zápis je požadován, se liší od starších ochranných známek uplatněných na podporu námitek, a že tedy nelze konstatovat žádné nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001. Odvolací senát následně zamítl důvod námitek založený na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení, neboť první podmínka pro použití tohoto ustanovení není splněna, jelikož kolidující označení jsou odlišná. Odvolací senát konečně uvedl, že průzkumy veřejného mínění ani rozhodnutí Patentstyret (norský úřad pro průmyslové vlastnictví) předložené žalobkyní nemohou tyto závěry zpochybnit.

 Návrhová žádání účastníků řízení

11      Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

–        napadené rozhodnutí zrušil,

–        uložil EUIPO náhradu nákladů řízení včetně nákladů řízení vynaložených v rámci řízení před námitkovým oddělením a čtvrtým odvolacím senátem EUIPO.

12      EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

–        žalobu zamítl v plném rozsahu,

–        uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení, které vynaložil.

 Právní otázky

13      Na podporu žaloby žalobkyně uplatňuje čtyři důvody. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 5 a druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001. Třetí žalobní důvod se týká toho, že odvolací senát zkreslil skutkový stav a důkazy v rozporu s čl. 72 odst. 2 nařízení 2017/1001. Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti uvést odůvodnění příslušející odvolacímu senátu na základě čl. 94 odst. 1 nařízení 2017/1001.

14      Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát měl při analýze relativního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 za to, že kolidující označení jsou odlišná, takže námitky založené jak na čl. 8 odst. 1 písm. b), tak na čl. 8 odst. 5 téhož nařízení je třeba zamítnout.

15      Pokud jde o první žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, žalobkyně má v podstatě za to, že odvolací senát neprávem dospěl k závěru, že mezi označeními neexistuje žádná podobnost, přičemž v důsledku toho vyloučil relativní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v tomto ustanovení.

16      Podle čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 se na základě námitek majitele zapsané starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda má být zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky a služby, které jim nejsou podobné, pokud se jedná o starší ochrannou známku EU, která má v Unii dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

17      Ze znění čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 vyplývá, že použití tohoto ustanovení podléhá kumulativním podmínkám spočívajícím zaprvé v totožnosti nebo podobnosti kolidujících ochranných známek, zadruhé v existenci dobrého jména starší ochranné známky uplatněné na podporu námitek a zatřetí v existenci nebezpečí, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu (rozsudek ze dne 28. června 2018, EUIPO v. Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, bod 54).

18      Podle ustálené judikatury platí, že dojde-li k zásahům uvedeným v čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, jsou následkem určitého stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, kvůli němuž si dotčená veřejnost obě tyto ochranné známky uvede do vzájemné souvislosti, tedy vytvoří si mezi nimi spojitost, i když je nezamění (viz rozsudek ze dne 12. března 2009, Antartica v. OHIM, C‑320/07 P, nezveřejněný, EU:C:2009:146, bod 43 a citovaná judikatura).

19      Pokud jde konkrétně o první podmínku pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, připomenutou v bodě 17 výše, a sice totožnost nebo podobnost kolidujících označení, je třeba připomenout, že podle judikatury Soudního dvora je stupeň podobnosti požadovaný v rámci čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 a čl. 8 odst. 5 téhož nařízení odlišný. Zatímco je uplatnění ochrany zavedené prvním z obou těchto ustanovení podmíněno konstatováním takového stupně podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, že u dotčené veřejnosti mezi nimi existuje nebezpečí záměny, není existence takového nebezpečí vyžadována pro ochranu přiznanou druhým z těchto ustanovení. Zásahy uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 tak mohou být následkem nižšího stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, je-li tento stupeň dostatečný k tomu, aby si dotčená veřejnost dané ochranné známky uvedla do vzájemné souvislosti, to znamená vytvořila si mezi nimi spojitost (rozsudky ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, bod 53, a ze dne 20. listopadu 2014, Intra-Presse v. Golden Balls, C‑581/13 P a C‑582/13 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2387, bod 72).

20      Z toho vyplývá, že jestliže je jakákoli totožnost mezi kolidujícími označeními vyloučena, čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, jakož i jeho odst. 1 písm. b), je zjevně nepoužitelný. Pouze v případě, kdy kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost, byť nízkou, je třeba provést globální posouzení za účelem určení, zda i přes nízký stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje z důvodu výskytu takových jiných relevantních faktorů, jako je proslulost či dobré jméno starší ochranné známky, nebezpečí záměny či spojitost mezi těmito ochrannými známkami u dotčené veřejnosti (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, bod 66, a ze dne 20. listopadu 2014, Intra-Presse v. Golden Balls, C‑581/13 P a C‑582/13 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2387, bod 73).

21      První žalobní důvod uplatněný žalobkyní je třeba přezkoumat ve světle těchto úvodních úvah.

22      V projednávané věci měl odvolací senát za to, že kolidující označení jsou odlišná, a na tomto základě dospěl k závěru, že se neuplatní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, aniž zkoumal ostatní podmínky stanovené tímto ustanovením a připomenuté v bodě 17 výše.

23      Je tedy třeba ověřit, zda odvolací senát mohl právem dospět k závěru, že mezi kolidujícími označeními neexistuje žádná, tedy ani nízká, podobnost.

24      V tomto ohledu je třeba připomenout, že dvě označení jsou podobná tehdy, když mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná totožnost, pokud jde o jeden nebo více relevantních aspektů, a sice vzhledové, fonetické a pojmové aspekty [viz rozsudek ze dne 29. listopadu 2018, Louis Vuitton Malletier v. EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, nezveřejněný, EU:T:2018:850, bod 66 a citovaná judikatura].

25      Posouzení podobnosti mezi dvěma označeními se nemůže omezit na to, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek (viz rozsudek ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, bod 41 a citovaná judikatura). Posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (rozsudky ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, bod 42, a ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C‑193/06 P, nezveřejněný, EU:C:2007:539, bod 43). Tak by tomu mohlo být zejména v případě, kdy je tato složka sama o sobě způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné (rozsudek ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C‑193/06 P, nezveřejněný, EU:C:2007:539, bod 43).

26      V projednávané věci měl odvolací senát v rámci svého posouzení založeného na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 nejprve za to, že relevantní veřejnost, kterou je třeba vzít v úvahu, je široká veřejnost, a sice koneční spotřebitelé a profesionální spotřebitelé, jejichž úroveň pozornosti se pohybuje od průměrné k vysoké, přičemž relevantním územím pro analýzu nebezpečí záměny je Unie, pokud jde o starší ochranné známky Unie a nezapsané starší všeobecně známé ochranné známky, jakož i Švédsko a Finsko, pokud jde o národní ochranné známky zapsané na těchto územích. Účastníci řízení tuto definici relevantní veřejnosti nezpochybňují.

27      Odvolací senát následně provedl vzhledové, fonetické a pojmové srovnání kolidujících označení. Zaprvé zkoumal námitky v rozsahu, v němž se zakládají na ochranné známce Evropské unie č. 10397016, vyobrazené v bodě 6 výše.

28      V tomto ohledu odvolací senát konstatoval, že označení, jehož zápis byl požadován, je obrazovým označením tvořeným stylizovaným písmenem „v“, napsaným stříbrnou barvou a vloženým do modrého kruhu. Podle něj se použitý typ písma podobá standardnímu typu písma Garamond, který je k dispozici v každém programu pro zpracování textu. Odvolací senát dodal, že pod kruhem je reprodukováno totéž stylizované písmeno, ale v menší velikosti, za nímž následuje pomlčka a slovo „wheels“, napsané typem písma, který se podobá typu písma Arial. Odvolací senát měl za to, že uvedené slovo, které je základním anglickým slovem, které může být chápáno v celé Unii, popisuje výrobky, na které se vztahuje ochranná známka, jejíž zápis byl požadován, a nemá rozlišovací způsobilost, pokud jde o vozidla, a že písmeno „v“ nenese žádný význam ve vztahu k vozidlům. Na tomto základě uvedl, že „v nejlepším případě pro žalobkyni“ označení, jehož zápis byl požadován, dominuje stříbrné písmeno „v“ vložené do modrého kruhu, přičemž modrá barva je základní barvou.

29      Pokud jde o ochrannou známku Evropské unie č. 10397016, odvolací senát uvedl, že je tvořena stylizovaným ztvárněním slovního prvku „volvo“ modrým písmem, přičemž modrá barva je základní barvou, a typem písma podobajícím se standardnímu typu písma Garamond „s jediným rozdílem, že [se] jeví, že tato písmena jsou nepatrně tlustší než v [uvedeném typu písma]“. Pokud jde o kolidující označení, odvolací senát uvedl, že jak použitý typ písma, tak použitá barva jsou velmi jednoduché a běžně používané v obchodním styku, takže uvedeným označením nepřiznávají rozlišovací způsobilost.

30      Pokud jde o vzhledové srovnání kolidujících označení, odvolací senát měl v bodě 30 napadeného rozhodnutí za to, že dominantními prvky uvedených označení, a sice písmeno „v“ v případě označení, jehož zápis byl požadován, a slovní prvek „volvo“ v případě starší ochranné známky, jsou odlišné. Odvolací senát poznamenal, že označení složené z jediného písmena nelze považovat za podobné slovu, které začíná týmž písmenem. Podle něj jsou odlišné rovněž dodatečné obrazové prvky. Uvedl, že i když obě označení vykazují modrou barvu, a i když se jedná o tentýž odstín modré barvy, nevyrovnává to rozdíly, které mezi nimi existují.

31      Z fonetického hlediska měl odvolací senát za to, že jediné písmeno „v“ obsažené v označení, jehož zápis byl požadován, se vyslovuje odlišně od písmene „v“ obsaženého ve slovním prvku „volvo“ starší ochranné známky v angličtině, ve španělštině a v němčině. Vzhledem k tomu, že odvolací senát neměl žádný příklad v jiném jazyce, který by prokazoval opak, dospěl k závěru, že kolidující označení nejsou z fonetického hlediska podobná.

32      Z pojmového hlediska měl odvolací senát za to, že žádné srovnání není možné, neboť dominantní a rozlišující prvek označení, jehož zápis byl požadován, ani starší ochranná známka nemají žádný význam.

33      Kromě toho odvolací senát uvedl, že i když by byl zohledněn prvek „v-wheels“ označení, jehož zápis byl požadován, kolidující označení by byla ze vzhledového a fonetického hlediska ještě vzdálenější. Stejně tak podle něj pokud by dominantnímu prvku uvedeného označení, a sice prvku skládajícímu se z jediného písmene, měl být přiznán určitý koncept, nebo pokud by mělo být zohledněno slovo „wheels“ prvku „v-wheels“ tohoto označení, kolidující označení by byla z pojmového hlediska odlišná.

34      Zadruhé odvolací senát provedl srovnání označení, jehož zápis byl požadován, se všemi ostatními staršími obrazovými ochrannými známkami předloženými na podporu námitek a vyobrazenými v bodě 6 výše. V tomto ohledu odvolací senát uvedl, že všechny tyto ochranné známky jsou tvořeny slovním prvkem s rozlišovací způsobilostí „volvo“, který je napsán stejným typem písma, jako ochranná známka Evropské unie č. 10397016 a „společně dominantním obrazovým prvkem“, přičemž slovní prvek „volvo“ je napsán černou barvou na bílém štítku nebo bílou barvou na černém nebo modrém štítku. Odvolací senát měl kromě toho za to, že tyto ochranné známky neobsahují kruh, na rozdíl od tvrzení žalobkyně, neboť jejich obrazový prvek nelze rozložit na kruh a šipku, ale je vnímán jako jediný prvek, který se podobá všeobecně známému symbolu mužského pohlaví (Image not found), takže kolidující označení nesdílejí stejný kruhový prvek. Kromě toho v žádné z těchto ochranných známek není slovní prvek „volvo“ napsán stříbrnou barvou, na rozdíl od písmene „v“ v uvedeném označení. Vzhledem k tomu, že všechny tyto ochranné známky obsahují dodatečný „společně dominantní“ prvek, jsou přitom rozdíly mezi těmito ochrannými známkami a tímto označením „o to větší“. V důsledku toho odvolací senát dospěl k závěru, že dotčené označení je odlišné od všech ostatních výše uvedených ochranných známek.

35      Žalobkyně tvrdí, že pro účely použití čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 je posouzení podobnosti mezi kolidujícími označeními, které provedl odvolací senát, nesprávné v několika ohledech. V žalobě a na jednání žalobkyně upřesnila, že se její argumenty zaměřují hlavně na srovnání mezi označením, jehož zápis byl požadován, a všeobecně známou ochrannou známkou Evropské unie vyobrazenou níže (dále jen „uplatněná starší ochranná známka“):

Označení, jehož zápis byl požadován

Starší ochranná známka všeobecně známá v Unii