Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 września 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-31/13)

(Służba publiczna – Artykuł 34 ust. 1 i 6 regulaminu postępowania – Pismo wnoszące skargę złożone za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi, powiększonym o dziesięciodniowy termin uwzględniający odległość – Pismo wnoszące skargę złożone drogą pocztową w ciągu dziesięciu kolejnych dni – Brak tożsamości między jednym a drugim – Przekroczenie terminu do wniesienia skargi)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Unii Europejskiej

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie wniosku skarżącego o naprawienie szkody poniesionej w związku z jego przeniesieniem z przedstawicielstwa Komisji w Luandzie do siedziby Komisji w Brukseli i szkody poniesionej w następstwie tego zdarzenia.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako w sposób oczywisty niedopuszczalna.

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania.