Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 27 февруари 2014 г. — Walton/Комисия

(Дело F-32/13)1

(Публична служба — Срочно нает служител — Обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение — Оставка, чието подаване е установено с решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности — Определяне на момента на подаване на оставката — Сила на пресъдено нещо — Решения на органа по назначаването, които са станали окончателни, тъй като не са обжалвани по съдебен ред — Неспазване на предварителната административна процедура — Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Robert Walton (Оксфорд, Обединено кралство) (представител: F. Moyse, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и A.-C. Simon)ПредметИскане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането за изплащане на неиздължения остатък от сумата, която Комисията трябвало да изплати на жалбоподателя като обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение ДиспозитивОтхвърля жалбата ката явно недопустима.Г-н Walton понася направените от него съдебни разноски и тези на Европейската комисия.