Language of document : ECLI:EU:F:2014:10

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2014. gada 5. februārī

Lieta F‑29/13

David Drakeford

pret

Eiropas Zāļu aģentūru (EMA)

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta pirmā daļa – Līguma nepagarināšana – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma pārkvalificēšana par darba līgumu uz nenoteiktu laiku

Priekšmets      Prasība, kura ir celta saskaņā ar LESD 270. pantu un ar kuru D. Drakeford lūdz atcelt, pirmkārt, Eiropas Zāļu aģentūras (EMA vai turpmāk tekstā – “aģentūra”) izpilddirektora 2012. gada 30. augusta lēmumu, ko tas pieņēmis kā institūcija, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus (turpmāk tekstā – “IPNDL”) ar EMA, un ar kuru prasītāja pagaidu darbinieka līgums netiek pagarināts un pēc savas iniciatīvas prasītājam tiek piešķirts atvaļinājums, un, otrkārt, tās pašas institūcijas 2013. gada 26. februāra lēmumu noraidīt viņa pieteikumu pārkvalificēt viņa palīgdarbinieka līgumu par pagaidu darbinieka līgumu un, pakārtoti, atjaunot viņa pēdējo pagaidu darbinieka līgumu

Nolēmums      Atcelt Eiropas Zāļu aģentūras 2012. gada 30. augusta lēmumu nepagarināt D. Drakeford līgumu. Eiropas Zāļu aģentūra atlīdzina D. Drakeford materiālos zaudējumus, kas viņam nodarīti līdz šī sprieduma datumam, samaksājot starpību starp atalgojuma apmēru, ko viņš būtu varējis saņemt, ja viņš savā amatā būtu palicis līdz šī sprieduma datumam, un atalgojuma, honorāru, bezdarbnieka pabalsta un visu pārējo pabalstu apmēru, ko viņš faktiski saņēmis tā atalgojuma vietā, ko viņš kā pagaidu darbinieks būtu saņēmis no 2013. gada 1. maija līdz šī sprieduma datumam. Lietas dalībnieki trīs mēnešu laikā no šī sprieduma datuma Civildienesta tiesai dara zināmu vai nu risinājumu, kas panākts kopējā vienošanās, lai pienācīgi aizsargātu D. Drakeford tiesības, vai, ja šādas vienošanās nav, savu prasījumu summu attiecībā uz taisnīgu finansiālu kompensāciju, lai prasītājam atlīdzinātu materiālos zaudējumus, kas tam nodarīti pēc šīs sprieduma datuma. Pārējā daļā prasību noraidīt. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Vēstule, kas adresēta pagaidu darbiniekam un kurā viņam tiek atgādināts par viņa līguma beigu datumu – Izslēgšana – Lēmums nepagarināt līgumu – Iekļaušana

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pagaidu darbinieki, uz kuriem attiecas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punkts – Uz noteiktu laiku noslēgta līguma atkārtota pagarināšana pēc tā pirmās pagarināšanas – Uz nenoteiktu laiku noslēgta līguma pārkvalificēšana – Pagarināšanas jēdziens – Darba tiesisko attiecību turpināšana ar vai bez karjeras attīstības

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punkts un 8. panta pirmā daļa)

1.      Administrācijas vēstule, lai tikai atgādinātu darbiniekam viņa līguma noteikumus, kas attiecas uz tā darbības beigu termiņu un kas neietver nevienu jaunu apstākli attiecībā uz šiem noteikumiem, nav nelabvēlīgs akts. Taču gadījumā, ja līgums var tikt pagarināts, lēmums, kas ir pieņemts pēc iekšējās procedūras, pamatojoties uz Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pantu, un ar kuru tiek darīta zināma administrācijas griba nepagarināt līgumu, ir nelabvēlīgs akts.

(skat. 23.–25. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2008. gada 15. oktobris, Potamianos/Komisija, T‑160/04, 21. punkts

Civildienesta tiesa: 2011. gada 15. septembris, Bennett u.c./ITSB, F‑102/09, 57. un 59. punkts, un tajos minētā judikatūra; 2013. gada 26. jūnijs, BU/EMA, F‑135/11, F‑51/12 un F‑110/12, 36. punkts, pārsūdzēts un izskatīšanā Eiropas Savienības Vispārējā tiesā, lieta T‑444/13 P; 2013. gada 23. oktobris, Solberg/EMCDDA, F‑124/12, 17. un 18. punkts

2.      Runājot par uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma pārkvalificēšanu par darba līgumu uz nenoteiktu laiku saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta pirmo daļu, it īpaši par pagarināšanas priekšmeta interpretāciju, ja normas tekstā nav skaidru norāžu, tad ir jāņem vērā minētā panta mērķis.

Šajā ziņā, lai arī taisnība, ka uz nenoteiktu laiku noslēgta līguma darbavietas stabilitāte nav salīdzināma ar stabilitāti, ko Civildienesta noteikumi garantē ierēdņiem, jo pagaidu darbiniekiem nav nekādu iespēju iegūt līgumu par pastāvīgu darbavietu, uz nenoteiktu laiku noslēgta līguma kategorija ir īpatnēja no darbavietas drošības viedokļa, kas to būtiski atšķir no tādu darba līgumu kategorijas, kas tiek slēgti uz noteiktu laiku. Zināmā mērā tikko parakstītu trešo līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku, pilntiesīgi atzīstot par noslēgtu uz nenoteiktu laiku un tādējādi ierobežojot uz noteiktu laiku noslēgtu pagaidu darbinieka līgumu secīgu izmantošanu, Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta pirmajā daļā ir skaidri paredzēts garantēt stabilitāti un līdz ar to zināmu pastāvību attiecīgā darbinieka darba tiesiskajās attiecībās ar iestādi, struktūru vai aģentūru, kas viņu pieņēmusi darbā.

Vārdi “jebkura nākamā pagarināšana”, kas ietverti Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta pirmās daļas trešajā teikumā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie attiecas uz jebkuru kārtību, kādā pagaidu darbiniekam Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punkta izpratnē, izbeidzoties viņa uz noteiktu laiku noslēgtajam līgumam, šajā statusā ir jāturpina savas darba tiesiskās attiecības ar darba devēju, pat ja šāds pagarinājums tiek piešķirts kopā ar paaugstinājumu pakāpē vai veikto funkciju paplašināšanu. Citādi varētu būt tikai gadījumā, ja jaunais līgums ietilptu citā tiesiskā kārtībā vai izraisītu karjeras pārtraukumu, piemēram, būtiski mainoties attiecīgā darbinieka veikto funkciju raksturam.

(skat. 43., 45. un 48. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1982. gada 6. oktobris, Cilfit/Ministère de la santé, 283/81, 20. punkts

Civildienesta tiesa: 2006. gada 26. oktobris, Landgren/ETF, F‑1/05, 68. punkts; 2011. gada 13. aprīlis, Scheefer/Parlaments, F‑105/09, 55. un 60. punkts