Language of document : ECLI:EU:F:2014:43

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)


20 март 2014 година


Дело F‑33/13


Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, който се различава от подписа, положен върху оригинала на изпратената по пощата жалба — Просрочие на жалбата — Явна недопустимост“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от него, с която г‑н Marcuccio иска по-специално отмяна на решението, с което Европейската комисия отказва да му изплати сума, съответстваща на финансовата компенсация за неизползван годишен отпуск. Изпращането на оригинала на жалбата по пощата е предшествано от изпращане по факс на 8 април 2013 г. до секретариата на Съда на публичната служба, който го получава в същия ден, на документ, представен като препис от оригинала на жалбата, подаден по пощата.

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Г‑н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски.


Резюме


Съдебно производство — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, който се различава от подписа, положен върху оригинала на изпратената по пощата жалба — Последица — Неотчитане на датата на получаване на факса при преценката дали е спазен срокът за обжалване

(член 34, параграф 6 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба; член 91, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица)

Що се отнася до връзката между подписа на представляващия ищеца или жалбоподателя адвокат, фигуриращ върху изпратена по факс до Съда на публичната служба искова молба или жалба, и подписа, положен върху оригинала, подаден по пощата не по-късно от 10 дни след това, когато подписът, фигуриращ в края на исковата молба или жалбата, изпратена по факс, не е идентичен на подписа, фигуриращ върху подадения впоследствие оригинал на исковата молба или жалбата, подадената по факс искова молба или жалба не може да се вземе предвид с оглед на спазването на срока за обжалване.

Всъщност стриктното прилагане от Съда на публичната служба на член 34, параграф 6 от неговия Процедурен правилник отговаря на изискването за правна сигурност и на необходимостта да се избегне всякаква дискриминация или произволно третиране при правораздаването.

(вж. точки 30 и 31)


Позоваване на:

Cъд — 22 септември 2011 г., Bell & Ross/СХВП, C‑426/10 P, точка 43

Общ съд — 14 ноември 2013 г., Marcuccio/Комисия, T‑283/13 P, точки 14 и 19

Съд на публичната служба — 11 март 2013 г., Marcuccio/Комисия, F‑131/12, точка 24