Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 20 март 2014 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-33/13)

(Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подписа на адвоката, който се различава от подписа, положен върху оригинала на изпратената по пощата жалба — Просрочие на жалбата — Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представители: G. Cipressa и L. Mansullo, avocats)Ответник:Европейска комисияПредметИскане за отмяна на отказа по искането на жалбоподателя да му се изплати обезщетение за неизползван отпуск за периода докато е бил в болничен отпуск от 4 януари 2002 г. до 31 май 2005 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Marcuccio поема направените от него съдебни разноски.