Language of document : ECLI:EU:T:2021:426

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 12.7.2021 –
Jalkh v. parlamentti

(asia T-230/21 R)

Väliaikainen oikeussuoja – Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan parlamentin jäsen – Erioikeudet ja vapaudet – Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Fumus boni juris – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Kumulatiivisuus – Kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu – Tutkimisjärjestys ja selvittämistapa – Välitoimista päättävän tuomarin harkintavalta

(SEUT 256 artiklan 1 kohta, SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 156 artiklan 4 kohta)

(ks. 13, 16 ja 17 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Välitoimea hakevan asianosaisen todistustaakka

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 156 artiklan 4 kohta)

(ks. 20 ja 21 kohta)

3.      Väliaikainen oikeussuoja – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Hakemus – Muotovaatimukset – Sellaisten perusteiden esittäminen, joiden vuoksi vaadittujen välitoimien myöntäminen on ilmeisesti perusteltua – Yleinen viittaus muihin asiakirjoihin – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 278 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 156 artiklan 4 ja 5 kohta)

(ks. 27, 29 ja 30 kohta)

4.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Todistustaakka – Euroopan parlamentin päätös parlamentin jäsenen koskemattomuuden pidättämisestä – Oikeutta hoitaa vapaasti edustajantoimea ei ole loukattu eikä parlamentin toiminnan moitteettomalle sujumiselle ole aiheutettu haittaa – Kiireellisyysedellytys ei täyty

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 156 artiklan 4 kohta)

(ks. 31–33 kohta)

5.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Riidanalaisen toimen ilmeisen lainvastaisuuden huomioon ottaminen – Todistustaakka

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 156 artiklan 4 kohta)

(ks. 34–36 kohta)

Aihe

SEUT 278 artiklaan perustuva vaatimus kantajan koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2020/2110(IMM)) 25.3.2021 annetun parlamentin päätöksen P9_TA(2021)0092 täytäntöönpanon lykkäämiseksi

Ratkaisu

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.