Language of document :

Решение на Общия съд от 1 декември 2021 г. — Jalkh/Парламент

(Дело T-230/21)1

(Институционално право – Член на Европейския парламент – Привилегии и имунитети – Решение за отнемане на парламентарния имунитет – Членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Съюза – Процедура за отнемане на имунитета – Явна грешка в преценката)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jean-François Jalkh (Гретц-Аменвийе, Франция) (представител: F. Wagner, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: N. Lorenz и A.-M. Dumbrăvan)

Предмет

Жалба на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение P9_TA(2021)0092 на Парламента от 25 март 2021 г. относно отнемането на имунитета на жалбоподателя [2020/2110(IMM)]

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Jean-François Jalkh да заплати съдебните разноски, включително тези по обезпечителното производство.

____________

1     ОВ C 242, 21.6.2021 г.