Language of document :

Жалба, подадена на 31 октомври 2007 г. - Baniel-Kubinova и др./Парламент

(Дело F-131/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Barbora Baniel-Kubinova (Люксембург, Велико херцогство Люксембург) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията на органа по назначаването (ОН) на Европейския парламент за непредоставяне на жалбоподателя на дневната надбавка, посочена в член 10 от Приложение VII към Правилника,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват нарушението на член 71 от Правилника и на член 10 от Приложение VII към Правилника.

____________