Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 31. oktobrī - Baniel-Kubinova u.c./Parlaments

(lieta F-131/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Barbara Baniel-Kubinova, Luksemburga (Luksemburgas Lielhercogiste) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta iecēlējinstitūcijas lēmumus nepiešķirt prasītājiem Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. pantā paredzēto dienas naudu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji, pamatojot savas prasības, norāda uz Civildienesta noteikumu 71. panta un VII pielikuma 10. panta pārkāpumu.

____________