Language of document : ECLI:EU:F:2009:114

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

16 септември 2009 година

Дело F-130/07

Fiorella Vinci

срещу

Европейска централна банка (ЕЦБ)

„Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Обработване на медицински данни, за което се твърди, че е незаконосъобразно — Задължителен медицински преглед“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 36.2 от Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за ЕО, с която г‑жа Vinci иска, на първо място, да се установи незаконосъобразността на вписването в личното ѝ досие, първо, на писмото от 5 март 2007 г., което ѝ е било изпратено от генерална дирекция „Човешки ресурси, бюджет и организация на ЕЦБ“ и с което тя е уведомена, че медицинското лице на ЕЦБ е решило тя да бъде подложена на медицински преглед от независим експерт, предвиден за 8 март 2007 г., след това писмото, също от 5 март 2007 г., изпратено от генерална дирекция „Човешки ресурси“ до независимия експерт проф. A, за извършване на медицински преглед на жалбоподателката, и накрая на медицинското свидетелство, издадено от медицинското лице на ЕЦБ на 24 април 2007 г., с което се установява, че трудоспособността на жалбоподателката не е намалена; на второ място, да се установи незаконосъобразността на вписването в медицинското ѝ досие на резултата от медицинския преглед, извършен на 8 март 2007 г. от медицинския екип на проф. A; на трето място, да се установи незаконосъобразността на решението на председателя на ЕЦБ от 3 септември 2007 г., с което се отхвърля административната ѝ жалба от 2 август 2007 г. и по този начин се отказва изваждането на посочените по-горе документи от нейното лично досие и от нейното медицинско досие, към които са приложени; на четвърто място, да се установи незаконосъобразността на писмото от 5 март 2007 г., с което тя е задължена да се яви на 8 март 2007 г. пред медицинската служба на проф. A за преминаване на медицински преглед; на пето място, ЕЦБ да бъде осъдена да ѝ изплати 10 000 EUR като обезщетение за вредите, които тя преценява, че е претърпяла; и накрая, на шесто място, ЕЦБ да бъде осъдена да заплати съдебните разноски

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка —Жалба — Увреждащ акт — Понятие — Отказ за заличаване на данните с личен характер, включени от администрацията в лично досие — Включване

(член 16 от Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета; член 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка)

2.      Длъжностни лица — Служители на Европейската централна банка — Жалба — Задължение за подаване на предварително искане, независимо от това, че не е прието подлежащо на обжалване решение — Липса

(член 41 и 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка; член 8.1.0 от Правилата, приложими за персонала на ЕЦБ)

3.      Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица относно обработката на лични данни — Обработване на тези данни от общностните органи и институции — Регламент № 45/2001 — Събиране на медицински данни с цел проверка на случай на системно отсъствие от работа — Законосъобразност

(член 4, параграф 1, буква в) от Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

4.      Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица относно обработката на лични данни — Обработка на тези данни от общностните органи и институции — Регламент № 45/2001 — Събиране на медицински данни с цел проверка на основателния характер на отсъствие поради отпуск по болест — Обхват на проверката

(член 10, параграф 2, буква б) от Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета; член 31 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка; член 5.13.4 от Правилата, приложими за персонала на ЕЦБ)

5.      Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица относно обработката на лични данни — Обработка на тези данни от общностните органи и институции — Регламент № 45/2001 — Обработка на данни с медицински характер — Правно основание

(член 10, параграф 2, буква б) от Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

6.      Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица относно обработката на лични данни — Обработка на тези данни от общностните органи и институции — Регламент № 45/2001 — Акт на общностна институция или орган, с който се разрешава обработването на данни на членове на персонала — Зачитане на правото на личен живот на членовете на персонала — Условия

(Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета)

1.      Съставлява обжалваем акт по смисъла на член 42 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка решение на Банката, с което се отхвърля искането на член на персонала за заличаване на данни с личен характер, включени от администрацията в неговото лично досие. Всъщност, видно от член 16 от Регламент № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни, отказът за заличаване би бил незаконосъобразен, ако разглежданите данни са били предмет на неправомерно обработване, и по-конкретно на незаконно събиране. Вследствие на това при обсъждането на законосъобразността на отказ за заличаване съдът е в състояние да упражни контрол за законосъобразност върху всички видове обработване, на което са били предмет разглежданите данни, по-конкретно върху действията по вписването и съхраняването (т.е. по включването) на тези данни.

Всъщност, макар член 16 от Регламент № 45/2001 да се отнася само до „незаконния“ характер на това обработване, като посочва нарушение на разпоредбите на глава II, раздели 1, 2 и 3 от него, той не може да се тълкува като ограничаващ контрола за законосъобразност на това обработване само до спазването на разпоредбите на посочените в него раздели. Следователно от компетентност на съда е да направи преценка дали довод, изведен от незаконосъобразността на едно обработване, може да засегне защитата на правото на личен живот, която посоченият регламент има за задача да гарантира във връзка с обработката на лични данни.

(вж. точки 46—48, 66 и 67)

2.      Щом като правилата, приложими за персонала на ЕЦБ, не предвиждат конкретна процедура за предварително искане в случаите, в които дотогава Банката не е приела каквото и да било подлежащо на обжалване решение, жалбоподателят не може да бъде упрекван в това, че е направил искане за досъдебно разглеждане, без предварително Банката да е приела подлежащо на обжалване решение.

Всъщност, щом като предполага непременно съществуването на предварително прието решение, двумесечният срок, който тече от съобщаването на оспорваното решение, така както е предвиден в член 8.1.0 от Правилата, приложими за персонала, не би могъл да се прилага към случай, в който именно в хода на досъдебно разглеждане се приема решение, което впоследствие може да бъде оспорвано в рамките на административна жалба, а след това и на обжалване по съдебен ред.

(вж. точки 51, 53 и 55)

3.      В случаите, в които общностна институция или общностен орган е оправомощен(а) да извърши събиране на медицински данни за своя персонал, които по своя характер потенциално могат да засегнат последния и крият опасност от посегателство срещу правото на личен живот, използването на такова събиране не може да излиза извън рамките на строго необходимото, като се имат пред вид фактическите обстоятелства, при които институцията или органът упражнява това право. Следователно негова задача е да спазва принципа за пропорционалност, и по-точно във вида, в който той е предвиден в областта на защитата по отношение на обработката на лични данни от член 4, параграф 1, буква в) от Регламент № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. От компетентност на общностния съд е и контролът върху спазването на този принцип.

Не може да се разглежда като прекомерно събиране на медицински данни, извършвано от институция или орган на Общността, под формата на пълен преглед на общото здравословно състояние на член на персонала, който има за предмет, от една страна, да се упражни контрол върху основателния характер на повтарящи се отсъствия на последния, и от друга страна, да се прецени необходимостта от определено адаптиране на условията на работа на заинтересованото лице в резултат на евентуалните трудности да изпълнява своите функции поради здравословното си състояние. Всъщност при тези обстоятелства администрацията може основателно да приеме, че за преустановяване на едно положение на системно отсъствие от работа, което тя преценява като незадоволително както за самата нея, така и за заинтересованото лице, е необходим пълен преглед на здравословното състояние на длъжностното лице. Всъщност при такова положение институцията е в правото си, и дори е длъжна поради задълженията си към своя персонал, да прецени необходимостта от адаптиране на условията на труд на член на персонала от гледна точка на евентуални трудности на този член да изпълнява своите функции поради здравословното си състояние.

(вж. точки 87, 89, 90, 102 и 139)

4.      Макар разпоредбите на член 10, параграф 2, буква б) от Регламент № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни да предвиждат, че обработката на данни, която попада в тяхното приложно поле, трябва да е необходима с цел съобразяване със специфични права и задължения на контролиращия орган в областта на трудовото право, от тези разпоредби не следва, че самите текстове, които предвиждат съществуването на обработка на „специални категории данни“ по смисъла на заглавието на член 10 от посочения регламент, трябва да прогласяват изрично точната цел на тази обработка и да оправдават по този начин необходимостта от нея.

Във всички случаи, щом като член 5.13.4 от Правилата, приложими за персонала на ЕЦБ, не откроява изрично целите, които могат да оправдаят използването на предвиденото от него събиране на медицински данни, тези цели се извеждат ясно от контекста, в който се вписва посоченият член. Всъщност съвкупността от разпоредбите на член 5.13 има за предмет уточняване на условията за прилагане на член 31 от Условията за работа на персонала на Европейската централна банка, който предвижда, че „член на персонала, който удостовери, че е бил възпрепятстван да изпълни функциите си поради болест или злополука, ползва платен отпуск по болест“. Следователно мерките по член 5.13.4 имат за цел да се прилагат при отсъствие поради отпуск по болест за целите на проверката на основателния характер на отсъствието, като по-разширеният или по-стесненият характер на тази проверка легитимно може да се променя и в зависимост от честотата на отсъствията.

(вж. точки 100, 101 и 138)

5.      От разпоредбите на член 10, параграф 2, буква б) от Регламент № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни не следва, че тези разпоредби налагат всяка обработка на специални категории данни по смисъла на параграф 1 от посочения член да бъде разрешавана с текст, чието съществуване да бъде предвидено непосредствено от учредителните договори на Европейските общности. Всъщност едно такова тълкуване не е в съответствие с редакцията на текста, и по-конкретно с използването на израза „въз основа на“, който, щом като предполага връзка между текста, предвиждащ обработката на данни, и договорите, все пак не предполага тази връзка да е пряка.

Всъщност, макар да е вярно, че текстът на посочения член 10, параграф 2, буква б) от Регламент № 45/2001 на френски език предвижда, че обработка на данни, включително и с медицински характер, трябва да е разрешена от договорите или от други „actes législatifs“, приети въз основа на тези договори, изразът „actes législatifs “ трябва да се тълкува като препращащ към понятието „акт с нормативна стойност“, какъвто е случаят с текстовете на другите езици, в които се използва по-общ израз, като не се препраща към необходимостта от разрешение за обработка, предвидено в приет от конкретен орган акт.

(вж. точки 115, 116, 118 и 119)

6.      Що се отнася до акт на институция или орган на Общността, с който се разрешава обработката на лични данни на членовете на неговия персонал, попадащи в приложното поле на Регламент № 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни, защитата на правото на личен живот на членовете на персонала е достатъчно гарантирана, когато текстът, разрешаващ обработката на данни, е акт с нормативна стойност, който е предмет на достатъчно разгласяване, и съответната обработка е с предвидим характер.

(вж.точка 122)