Language of document : ECLI:EU:F:2009:114

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 16. septembra 2009

Zadeva F-130/07

Fiorella Vinci

proti

Evropski centralni banki (ECB)

„Javni uslužbenci – Uslužbenci ECB – Domnevno nezakonita obdelava zdravstvenih podatkov – Odredba zdravstvenega pregleda“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 36.2 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, priloženega k Pogodbi ES, s katero F. Vinci predlaga, na prvem mestu, naj se ugotovi nezakonitost vložitve v osebni spis najprej dopisa z dne 5. marca 2007, ki ga je nanjo naslovil generalni direktorat ECB za človeške vire, proračun in organizacijo, s katerim jo je obvestil o odločitvi uradnega zdravnika v okviru ECB, da mora 8. marca 2007 opraviti zdravstveni pregled pri neodvisnem strokovnjaku, nato dopisa, prav tako z dne 5. marca 2007, ki ga je generalni direktorat ECB za človeške vire naslovil na neodvisnega strokovnjaka, Pr A, da bi se opravil zdravniški pregled tožeče stranke, in nazadnje potrdila uradnega zdravnika v okviru ECB z dne 24. aprila 2007, da se delovna zmožnost tožeče stranke ni zmanjšala; na drugem mestu, naj se ugotovi nezakonitost vložitve v njeno zdravstveno kartoteko poročila o zdravstvenem pregledu, ki ga je 8. marca 2007 opravila zdravstvena ekipa Pr A; na tretjem mestu, naj se ugotovi nezakonitost odločbe predsednika ECB z dne 3. septembra 2007 o zavrnitvi njene pritožbe z dne 2. avgusta 2007 in s tem zavrnitvi umika zgoraj navedenih dokumentov iz njenega osebnega spisa in zdravstvene kartoteke, v katera so bili vloženi; na četrtem mestu, naj se ugotovi nezakonitost dopisa z dne 5. marca 2007 z odredbo, naj opravi zdravstveni pregled v ordinaciji Pr A; na petem mestu, naložitev ECB, naj ji plača 10.000 EUR odškodnine za škodo, ki naj bi jo utrpela; nazadnje, na šestem mestu, naložitev ECB, naj plača stroške.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Uslužbenci Evropske centralne banke – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Zavrnitev izbrisa osebnih podatkov, ki jih je uprava vstavila v osebni spis – Vključitev

(Uredba (ES) št. 45/2001 [E]vropskega parlamenta in Sveta, člen 16; Pogoji za zaposlitev v Evropski centralni banki, člen 42)

2.      Uradniki – Uslužbenci Evropske centralne banke – Tožba – Obveznost vložitve predhodne zahteve kljub neobstoju izpodbojne odločbe – Neobstoj

(Pogoji za zaposlitev v Evropski centralni banki, člena 41 in 42; Pravila za zaposlene v Evropski centralni banki, člen 8.1.0)

3.      Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Obdelava teh podatkov v institucijah in organih Skupnosti – Uredba št. 45/2001 – Zbiranje zdravstvenih podatkov za preverjanje položaja kronične odsotnosti – Zakonitost

(Uredba (ES) št. 45/2001 [E]vropskega parlamenta in Sveta, člen 4(1)(c))

4.      Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Obdelava teh podatkov v institucijah in organih Skupnosti – Uredba št. 45/2001 – Zbiranje zdravstvenih podatkov za preverjanje utemeljenosti odsotnosti zaradi bolniškega dopusta – Obseg preverjanja

(Uredba (ES) št. 45/2001 [E]vropskega parlamenta in Sveta, člen 10(2)(b); Pogoji za zaposlitev v Evropski centralni banki, člen 31; Pravila za zaposlene v Evropski centralni banki, člen 5.13.4)

5.      Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Obdelava teh podatkov v institucijah in organih Skupnosti – Uredba št. 45/2001 – Obdelava zdravstvenih podatkov – Pravna podlaga

(Uredba (ES) št. 45/2001 [E]vropskega parlamenta in Sveta, člen 10(2)(b))

6.      Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Obdelava teh podatkov v institucijah in organih Skupnosti – Uredba št. 45/2001 – Akt institucije ali organa Skupnosti o odobritvi obdelave podatkov zaposlenih – Spoštovanje zasebnosti zaposlenih – Pogoji

(Uredba (ES) št. 45/2001 [E]vropskega parlamenta in Sveta)

1.      Odločba Banke o zavrnitvi predloga zaposlenega za izbris osebnih podatkov, ki jih je uprava vstavila v njegov osebni spis, je izpodbojni akt v smislu člena 42 Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki. Iz člena 16 Uredbe št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov je namreč razvidno, da je zavrnitev izbrisa nezakonita, če je bila njihova obdelava nezakonita, zlasti če so bili nezakonito zbrani. Zato lahko sodišče pri preučitvi zakonitosti zavrnitve izbrisa preveri zakonitost vseh obdelav zadevnih podatkov, zlasti beleženje in shranjevanje (to je vstavitev) navedenih podatkov.

Čeprav se sicer člen 16 Uredbe št. 45/2001 nanaša samo na „nezakonito“ obdelavo z navedbo kršitve določb iz oddelkov 1, 2 in 3 poglavja II, ga ni mogoče razlagati tako, da omejuje nadzor nad zakonitostjo navedene obdelave samo na spoštovanje določb iz oddelkov, navedenih v njem. Zato mora sodišče presoditi, ali lahko tožbeni razlog v zvezi z nezakonitostjo obdelave posega v spoštovanje zasebnosti, ki se jo želi zagotoviti z navedeno uredbo pri obdelavi osebnih podatkov.

(Glej točke od 46 do 48, 66 in 67.)

2.      Ker Pravila za zaposlene v Evropski centralni banki ne določajo posebnega postopka vložitve predhodne zahteve, če Banka prej ni sprejela izpodbojne odločbe, tožeči stranki ni mogoče očitati, da je vložila zahtevo za notranji upravni nadzor, ne da bi Banka pred tem sprejela izpodbojno odločbo.

Poleg tega dvomesečnega roka iz člena 8.1.0 Pravil za zaposlene v Evropski centralni banki, ki začne teči od predložitve izpodbijane odločbe, ni mogoče uporabiti – zanj je namreč nujen obstoj predhodne odločbe –, kadar se v postopku notranjega upravnega nadzora sprejme odločba, ki jo je mogoče zatem izpodbijati v okviru pritožbe in nato tožbe.

(Glej točke 51, 53 in 55.)

3.      Kadar lahko institucija ali organ Skupnosti zbirata zdravstvene podatke svojega osebja, kar bi lahko pomenilo vdor v zasebnost in nevarnost za poseg vanjo, je treba tako zbiranje omejiti le na nujno potrebno, ob upoštevanju dejanskih okoliščin, v katerih institucija ali organ izvaja navedeno pristojnost. Spoštovati mora torej načelo sorazmernosti, zlasti kot je obravnavano na področju varstva pri obdelavi osebnih podatkov v členu 4(1)(c) Uredbe št. 45/2001 v zvezi z varstvom posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Spoštovanje navedenega načela mora nadzirati tudi sodišče Skupnosti.

Zbiranje zdravstvenih podatkov, ki ga izvede institucija ali organ Skupnosti s celovito preučitvijo splošnega zdravstvenega stanja zaposlenega, da bi se preverila upravičenost njegovih ponavljajočih se odsotnosti in da bi se presodilo, ali je treba zaradi morebitnih težav pri izvajanju nalog, ki bi jih lahko povzročalo zdravstveno stanje zadevne osebe, njene delovne razmere prilagoditi, se ne more šteti za prekomerno. Uprava namreč lahko v teh okoliščinah utemeljeno šteje, da je celovita preučitev zdravstvenega stanja potrebna za odpravo položaja kronične odsotnosti, ki po njenem mnenju ni zadovoljiv niti zanjo niti za zadevno osebo. Institucija ima poleg tega v takem položaju pravico, če že ne dolžnost zaradi dolžnosti do svojega osebja, da presodi, ali je treba prilagoditi delovne razmere zaposlenega zaradi njegovih morebitnih težav pri izvajanju nalog, ki bi jih lahko povzročilo njegovo zdravstveno stanje.

(Glej točke 87, 89, 90, 102 in 139.)

4.      Čeprav določbe iz člena 10(2)(b) Uredbe št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov določajo, da mora biti obdelava podatkov z njihovega področja uporabe potrebna zaradi spoštovanja posebnih pravic in dolžnosti upravljavca na področju prava zaposlovanja, iz navedenih določb ne izhaja, da mora vsako besedilo, ki določa obstoj obdelave v zvezi z „obdelavo posebnih vrst podatkov“ v smislu člena 10 navedene uredbe izrecno določati natančen cilj navedene obdelave in s tem upravičiti njeno potrebnost.

Čeprav člen 5.13.4 Pravil za zaposlene v Evropski centralni banki izrecno ne določa ciljev, s katerimi bi bilo mogoče upravičiti zbiranje zdravstvenih podatkov, ki ga določa, so navedeni cilji vsekakor jasno razvidni iz sobesedila navedenega člena. Cilj vseh določb iz člena 5.13 je namreč natančna opredelitev pogojev za uporabo člena 31 Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki, ki določa, da „ima zaposleni, ki svojo nezmožnost za opravljanje dela upraviči z boleznijo ali nesrečo, pravico do plačanega bolniškega dopusta“. Ukrepi iz člena 5.13.4 se torej uporabljajo pri odsotnostih zaradi bolniškega dopusta, da bi se preverila upravičenost odsotnosti, pri čemer se lahko obseg navedenega preverjanja spreminja, zlasti glede na pogostost odsotnosti.

(Glej točke 100, 101 in 138.)

5.      Iz določb člena 10(2)(b) Uredbe št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov ne izhaja, da bi morala biti v skladu z njimi vsaka obdelava, ki bi se nanašala na posebne kategorije podatkov v smislu odstavka 1 navedenega člena, odobrena na podlagi besedila, katerega obstoj bi bil neposredno določen v pogodbah o ustanovitvi Evropskih skupnosti. Taka razlaga namreč ni v skladu z navedenim besedilom, zlasti pa ni v skladu z uporabo izraza „na [...] podlagi“, ki kljub temu, da pomeni povezavo med besedilom, ki določa obdelavo podatkov, in pogodbami, vendarle ne pomeni, da mora biti navedena povezava neposredna.

Čeprav je res, da francoska različica navedenega člena 10(2)(b) Uredbe št. 45/2001 določa, da mora biti zlasti obdelava zdravstvenih podatkov odobrena z navedenimi pogodbami ali drugimi „pravnimi akti“, sprejetimi na podlagi navedenih pogodb, je treba izraz „pravni akti“ razlagati tako, da se nanaša na pojem „normativnega akta“, tako kot v drugih jezikovnih različicah, v katerih je uporabljen splošnejši izraz, ki se ne nanaša na potrebo po odobritvi obdelave z aktom, ki ga sprejme poseben organ.

(Glej točke 115, 116, 118 in 119.)

6.      Varstvo zasebnosti zaposlenih v zvezi z aktom institucije ali organa o odobritvi obdelave osebnih podatkov njenega ali njegovega osebja, ki spada na področje uporabe Uredbe št. 45/2001, je zadostno zagotovljeno, kadar je besedilo, s katerim je obdelava podatkov odobrena, normativni akt, ki je bil ustrezno objavljen, zadevna obdelava pa je predvidljiva.

(Glej točko 122.)