Language of document :

Жалба, подадена на 4 декември 2020 г. от Единния съвет за преструктуриране срещу решението, постановено от Общия съд (осми разширен състав) на 23 септември 2020 г. по дело T-420/17, Portigon AG/Единен съвет за преструктуриране

(Дело C-664/20 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП) (процесуални представители: P.A. Messina, J. Kerlin, в качеството на представители, и H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Portigon AG, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решение на Общия съд от 23 септември 2020 г., Portigon/Единен съвет за преструктуриране (T-420/17, EU:T:2020:438),    

да отхвърли жалбата за отмяна,    

да осъди ответника по жалбата да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание: нарушение на член 85, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд, изопачаване на доказателства и нарушаване на правото на ЕСП на справедлив процес

На първо място, ЕСП посочва, че Общият съд тълкувал неправилно член 85, параграф 3 от своя процедурен правилник, като е решил, че ЕСП не е удостоверил надлежно своето решение от 11 април 2017 г. относно изчисляването на предварителните вноски за 2017 г. в Единния фонд за преструктуриране (SRB/ES/SRF/2017/05) (наричано по-нататък „спорното решение“), тъй като доказателствата, представени от ЕСП в това отношение в съдебното заседание, били недопустими. В това отношение ЕСП твърди първо, че било обосновано в съдебното заседание да се представят доказателства за надлежното удостоверяване на спорното решение, тъй като въпросът за липсата на удостоверяване не е бил разгледан преди това нито в писмената фаза на производството, нито в рамките на процесуално-организационно действие или на мярка на Общия съд за събиране на доказателства. Второ, ЕСП изтъква, че Общият съд изопачил представените му доказателства, като не ги взел предвид и като установил, че макар да били допустими, тези доказателства били неотносими. Наред с това посредством своята констатация, че представените доказателства във всеки случай не удостоверявали неразривна връзка между подписания от председателя на ЕСП фиш за изпращане на преписката и приложението към спорното решение, Общият съд не взел предвид номера на фиша за изпращане на преписката, посредством който този фиш бил неразривно свързан с електронната преписка, която от своя страна съдържала оспореното решение и приложението към него. Трето, ЕСП твърди, че Общият съд нарушил правото му на справедлив процес, като не изтъкнал проблема за липсата на удостоверяване преди съдебното заседание, като не предоставил възможност на ЕСП да представи писмено становище преди съдебното заседание по неподкрепени с доказателства твърдения на Portigon, като не приел предложението на ЕСП да се представят допълнителни доказателства и като в нито един момент не указал на ЕСП, че не счита доказателствата за достатъчни.

Второ основание: нарушение на член 296 ДФЕС

На второ място, ЕСП твърди, че Общият съд превишил изискванията по член 296 ДФЕС и член 47 от Хартата на основните права, като установил, че оспореното решение не било надлежно мотивирано, тъй като Portigon не могло да провери в пълен обхват дали съдържащото се в него изчисление е правилно. Общият съд не успял да съгласува тези изисквания със задължението за поверителност, произтичащо от неспоменатия от Общия съд в обжалваното решение член 339 ДФЕС и от други принципи на правото на Съюза. Регламент (ЕС) 2015/631 , на който се основава изчисляването на вноските и чиято валидност Portigon не оспорило, постигал справедлив баланс между принципите на прозрачност, задължението за пазене на професионална тайна и другите преследвани с него цели, по-специално постигането на определено целево равнище на вноските за финансиране на Единния фонд за преструктуриране и събирането на вноски от всички релевантни институции по справедлив и пропорционален начин. ЕСП спазил посочената правна уредба при мотивирането на спорното решение и така изпълнил задължението си да го мотивира надлежно.

____________

1     Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (ОВ L 11, 2015 г., стр. 44).