Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 22. februar 2021 – straffesag mod IR

(Sag C-105/21)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Spetsializiran nakazatelen sad

Tiltalt i straffesagen

IR

Præjudicielle spørgsmål

Er chartrets artikel 6 sammenholdt med artikel 5, stk. 4, og stk. 2 sammenholdt med stk. 1, litra c), i [Den Europæiske Menneskerettighedskonvention], med chartrets artikel 47, retten til fri bevægelighed, ligebehandlingsprincippet og princippet om gensidig tillid til hinder for, at den udstedende judicielle myndighed som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i rammeafgørelse 2002/584 ikke udfolder nogen bestræbelser på at informere den eftersøgte person om det faktiske og retlige grundlag for dennes anholdelse og om retten til at anlægge sag til prøvelse af arrestordren, mens denne person befinder sig på den fuldbyrdende medlemsstats område?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, indebærer princippet om EU-rettens forrang i forhold til national ret da, at den udstedende judicielle myndighed skal undlade at give denne information, og indebærer dette princip desuden, at den udstedende judicielle myndighed, såfremt den eftersøgte person har anmodet om ophævelse af den nationale arrestordre på trods af denne manglende information, først skal vurdere denne anmodning materielt, efter at den eftersøgte person er blevet overgivet?

Hvilke retlige foranstaltninger i EU-retten er egnede med henblik på at give en sådan information?

____________