Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 22.2.2021 – Rikosoikeudellinen menettely, jossa vastaajana on IR

(asia C-105/21)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudellisen menettelyn vastaaja

IR

Ennakkoratkaisukysymykset

Sopiiko se, että tilanteessa, jossa etsitty henkilö on täytäntöönpanojäsenvaltion alueella, puitepäätöksen 2002/584 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen ei mitenkään pyri antamaan kyseiselle henkilölle tiedoksi hänen pidättämisensä tosiseikkoihin liittyviä ja oikeudellisia perusteluja ja tietoja oikeudesta hakea pidätysmääräykseen muutosta, yhteen perusoikeuskirjan 6 artiklan, luettuna yhdessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 2 ja 4 kappaleen ja 5 artiklan 1 kappaleen c kohdan kanssa, perusoikeuskirjan 47 artiklan, vapaata liikkumista koskevan oikeuden, yhdenvertaisuusperiaatteen ja keskinäisen luottamuksen periaatteen kanssa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Seuraako unionin oikeuden ensisijaisuutta suhteessa pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen kansalliseen lainsäädäntöön koskevasta periaatteesta, että pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen on jätettävä kyseiset tiedot antamatta ja että siinä tapauksessa, että etsitty henkilö vaatii kansallisen pidätysmääräyksen kumoamista siitä huolimatta, että tiedoksiantoa ei ole suoritettu, pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen on tutkittava kyseinen vaatimus aineellisesti vasta, kun etsitty henkilö on luovutettu?

Minkä unionin oikeuden oikeussääntöjen perusteella tällainen tiedoksianto voidaan suorittaa?

____________