Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bolgarija) 10. marca 2021 – „NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010“ EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

(Zadeva C-160/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: „NIKOPOLIS AD ISTRUM 2010“ EOOD

Tožena stranka: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali pojem „plačilo“, ki je uporabljen v členu 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/20131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, pomeni zaključek postopka, ki se je začel na podlagi zahtevka za plačilo?

2.    Ali to, da nosilec kmetijskega gospodarstva dejansko prejme znesek, za katerega je zaprosil, pomeni pozitivno odločitev plačilne agencije o zahtevku za aktiviranje plačilnih pravic oziroma ali to, da nosilec kmetijskega gospodarstva ob javni objavi plačil za posamezni ukrep ne prejme denarnih zneskov, pomeni zavrnitev zaprošenih plačilnih pravic, če zadevna oseba ni bila obveščena o nadaljevanju postopka z novimi pregledi?

3.    Ali morajo države članice zaradi roka na podlagi člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike pogoje za upravičenost preveriti pred njegovim iztekom in ali je to preverjanje mogoče nadaljevati le izjemoma?

4.    Ali nespoštovanje roka na podlagi člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike pomeni zavrnitev plačila pomoči z molkom, če nosilec kmetijskega gospodarstva ni bil obveščen o izvajanju dodatnih pregledov in o tem ni bil sestavljen noben pisni dokument?

____________

1     Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL 2013, L 347, str. 549).