Language of document :

Преюдициално запитване от Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Италия), постъпило на 10 март 2021 г. — Comune di Camerota

(Дело C-161/21)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Страни в главното производство

Comune di Camerota

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 2 (с оглед по-специално на принципа на правовата държава) и член 19 от ДЕС, член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, член 120, параграф 1, член 126, параграф 1 от ДФЕС, член 3, параграф 1, член 6, параграф 1, буква б) и член 12 от Директива 2011/85/ЕС1 и член 5 от Регламент ЕС № 473/20132 , както и принципите на правото на Европейския съюз на пропорционалност, лоялно сътрудничество и полезно действие, изведени от членове 4 и 5 ДЕС тълкуване и прилагане на национална правна уредба за извънредното положение, като съдържащата се в член 53, параграф 8 от Декрет-закон № 104 от 14 август 2020 г., преобразуван с изменения в Закон № 126 от 13 октомври 2020 г. в смисъл, че препятства, макар и временно (от 15 август 2020 г. до 30 юни 2021 г. и следователно много след периода на извънредното положение) ефективния и своевременен съдебен контрол върху спазването на бюджетните правила, възложен съгласно вътрешната конституционна и законодателна правна уредба на независим правораздавателен орган, специализиран в областта на счетоводството, като Сметната палата, като по този начин се спират по-специално контролните правораздавателни функции по отношение на органите на местно самоуправление в положение на структурно неравновесие, което може да доведе до неизпълнение на задълженията на тези органи и се започва дългосрочна оздравителна процедура и които именно по тази причина и порази затрудненията, произтичащи от здравната криза се нуждаят повече от другите органи на местно самоуправление да бъдат подложени на независим, ефективен и своевременен мониторинг, който да не допусне влошаване на финансовата криза и необратимост на процедурата по оздравяване, която да доведе до неизпълнение на задълженията на съответния орган на местно самоуправление.

Допуска ли член 3, параграф 3 от ДЕС, член 3, параграф 1, буква б), член 119, параграфи 1 и 2 и член 120 от ДФЕС, членове 1 и 4 от Директива 2011/7/ЕС3 , както и Протокол (№ 27) относно вътрешния пазар и конкуренцията, тълкуване и прилагане на национална правна уредба за извънредното положение, като съдържащата се в член 53, параграф 9 от Декрет-закон № 104 от 14 август 2020 г., преобразуван с изменения в Закон № 126 от 13 октомври 2020 г. в смисъл, че съдържа нова хипотеза за спиране от 15 август 2020 г. до 30 юни 2021 г. на изпълнителните производства на кредитори на органите на местно самоуправление, чийто оздравителен план е бил одобрен, мотивирана само поради здравната криза, която е допълнителна спрямо хипотезата, от която тези органи на местно самоуправление са се ползвали по смисъла на член 243-bis, параграф 4 във връзка с член 243-quater, параграф 5 от Testo unico degli enti locali (Единен тест относно органите на местно самоуправление) (TUEL), без това спиране да е последвано от откриването на производство по несъстоятелност, което да предлага алтернативни начини за удовлетворяване на вземането, с последицата, че това допълнително и продължително спиране на изпълнителните производства води до ново утежняване на забавянето на плащания на публичните администрации и следователно на защитата на конкуренцията и конкурентоспособността на предприятията — кредитори.

____________

1     Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки (ОВ L 306, 2011 г., стр. 41).

2     Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (ОВ L 140, 2013 г., стр. 11).

3     Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 2011 г., стр. 1).