Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Italia) on esittänyt 10.3.2021 – Comune di Camerota

(asia C-161/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Pääasian asianosainen

Kantaja: Comune di Camerota

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko SEU 2 artikla (siltä osin kuin se koskee erityisesti oikeusvaltioperiaatetta) ja SEU 19 artikla, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla, SEUT 120 artiklan 1 kohta ja 126 artiklan 1 kohta, direktiivin 2011/85/EU1 3 artiklan 1 kohta, 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 12 artikla, asetuksen (EU) 473/2013,2 5 artikla sekä SEU 4 ja 5 artiklasta seuraavat Euroopan unionin oikeuden suhteellisuusperiaate, vilpittömän yhteistyön periaate ja tehokkaan vaikutuksen periaate esteenä 14.8.2020 annetun asetuksen nro 104, joka on saatettu muutettuna laintasoiseksi 13.10.2020 annetulla lailla nro 126, 53 §:n 8 momentissa olevan kaltaisen kansallisen kriisisäännöstön tulkinnalle ja soveltamiselle siten, että tällä säännöstöllä estetään, vaikkakin vain väliaikaisesti (15.8.2020–30.6.21 ja näin ollen kriisitilan keston yli), finanssipoliittisten sääntöjen noudattamisen tehokas ja oikea-aikainen tuomioistuinvalvonta, joka on uskottu valtion sisäisessä valtiosääntöoikeudessa ja lainsäädännössä riippumattomalle, tilintarkastusalaan erikoistuneelle oikeuslaitoksen elimelle, kuten Corte di conti (tilintarkastustuomioistuin), lykkäämällä erityisesti valvonnan tuomioistuimelle kuuluvien lainkäyttötehtävien suorittamista sellaisten paikallisten julkisyhteisöjen osalta, jotka ovat vakavassa rakenteellisessa epätasapainotilassa, joka voi johtaa näiden yhteisöjen maksukyvyttömyyteen ja jotka ovat aloittaneet etenemisen pitkään kestävällä vakauttamisuralla ja joiden osalta on – juuri tästä syystä ja terveyskriisistä johtuvien vaikeuksien takia – enemmän kuin muiden julkisyhteisöjen kohdalla tarpeen, että ne ovat riippumattoman, tehokkaan ja oikea-aikaisen seurannan kohteena, joka estää sen, että rahoituskriisi voi pahentua ja vakauttamisuralta poikkeaminen tulee peruttamattomaksi ja johtaa kyseisen julkisyhteisön maksukyvyttömyyteen.

Ovatko SEU 3 artiklan 3 kohta, SEUT 3 artiklan 1 kohdan b alakohta, 119 artiklan 1 ja 2 kohta, 120 artikla, direktiivin 2011/7/EU3 1–4 artikla ja sisämarkkinoita ja kilpailua koskeva [SEUT] pöytäkirja [N:o 27] esteenä 14.8.2020 annetun asetuksen nro 104, joka on saatettu muutettuna laintasoiseksi 13.10.2020 annetulla lailla nro 126, 53 §:n 9 momentissa olevan kaltaisen kansallisen kriisisäännöstön tulkinnalle ja soveltamiselle siten, että tässä säännöstössä sallitaan velkojien sellaisia julkisyhteisöjä vastaan aloittamien täytäntöönpanomenettelyiden lykkääminen uudelleen 15.8.2020 ja 30.6.2021 välisenä aikana, joiden vakauttamissuunnitelma on hyväksytty, ja lykkäys myönnetään ainoastaan terveyskriisiä koskevien perustelujen perusteella, ja tämä lykkäys tulee vielä sen lykkäyksen lisäksi, jonka nämä julkisyhteisöt ovat jo saaneet paikallisia julkisyhteisöjä koskevista säännöksistä annettujen lakien koonnoksesta annetun asetuksen (Tuel) 243 a §:n 4 momentin ja 243 c 5 momentin säännösten perusteella ilman, että tämä lykkäys olisi johtanut kaikkia velkoja koskevaan menettelyyn, joka tarjoaisi vaihtoehtoisen tavan tyydyttää velkojat, ja kun otetaan huomioon seuraukset, joita tällaisella täytäntöönpanomenettelyiden uudella ja pitkällä lykkäyksellä on julkishallinnon maksujen myöhästymisten pidentymisen ja näin ollen kilpailun suojelun ja velkojayritysten kilpailukyvyn kannalta.

____________

1 Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 8.11.2011 annettu neuvoston direktiivi 2011/85/EU (EUVL 2011, L 306, s. 41).

2 Alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä 21.5.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 473/2013 (EUVL 2013, L 140, s. 11).

3 Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16.2.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU (EUVL 2011, L 48, s. 1).