Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 11 март 2021 г. — Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado и Partido político VOX/Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés и Anna Gabriel Sabaté

(Дело C-158/21)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Supremo

Страни в главното производство

Обвинение: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado и Partido político VOX

Лица, срещу които се води наказателно производство: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés и Anna Gabriel Sabaté

Преюдициални въпроси

Допуска ли Рамково решение 2002/584/ПВР1 изпълняващият съдебен орган да откаже предаването на издирваното с ЕЗА [европейска заповед за арест] лице, позовавайки се на основания за отказ, които са предвидени в националното му право, но не са уредени като такива в Рамковото решение?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос и с цел да се гарантира изпълнимостта на ЕЗА и да се прилага целесъобразно механизмът по член 15, параграф 3 от Рамково решение 2002/584/ПВР:

Трябва ли издаващият съдебен орган да проверява и анализира правото на различните държави, за да вземе в предвид евентуалните основания за отказ да се изпълни ЕЗА, които не са предвидени в Рамково решение 2002/584/ПВР?

С оглед на отговорите на предходните въпроси и като се има предвид, че съгласно член 6, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР компетентността на издаващия съдебен орган да издаде ЕЗА се определя съгласно правото на издаващата държава:

Трябва ли посочената разпоредба да се тълкува в смисъл, че изпълняващият съдебен орган може да постави под въпрос компетентността на издаващия съдебен орган да разгледа конкретното наказателно дело, и да откаже предаването, тъй като счита, че издаващият съдебен орган не е компетентен да издаде ЕЗА?

Що се отнася до евентуалната възможност на изпълняващия съдебен орган да осъществи контрол относно спазването на основните права на издирваното лице в издаващата държава:

4.1 Допуска ли Рамково решение 2002/584/ПВР изпълняващият съдебен орган да откаже предаването на издирваното лице, тъй като счита, че съществува опасност от нарушаване на основните му права в издаващата държава членка, въз основа на доклад на работна група, представен пред националния изпълняващ орган от самото издирвано лице?

4.2 За целите на предходния въпрос съставлява ли такъв доклад обективна, достоверна, точна и надлежно актуализирана информация, която с оглед на практиката на Съда може да обоснове отказа да се предаде издирваното лице поради сериозна опасност от нарушаване на основните му права?

4.3 При утвърдителен отговор на предходния въпрос какви елементи изисква правото на Съюза, за да може дадена държава членка да заключи, че в издаващата държава членка съществува изтъкваната от издирваното лице опасност от нарушаване на основни права, която обосновава отказа да се изпълни ЕЗА?

Оказва ли влияние върху отговорите на предходните въпроси обстоятелството, че лицето, чието предаване се иска, е можело да оспори пред съдилищата в издаващата държава, включително в рамките на двуинстанционен съдебен контрол, липсата на компетентност на издаващия съдебен орган и издадената срещу него заповед за арест, както и да се позове на защитата на основните му права?

Оказва ли влияние върху отговорите на предходните въпроси обстоятелството, че изпълняващият съдебен орган отказва да изпълни ЕЗА на основания, които не са изрично предвидени в посоченото Рамково решение 2002/584/ПВР, по-специално тъй като приема, че липсва компетентност на издаващия съдебен орган и е налице сериозна опасност от нарушаване на основни права в издаващата държава, без при това да поиска от издаващия съдебен орган конкретната допълнителна информация, от която зависи това решение?

Ако от отговорите на предходните въпроси следва, че при обстоятелствата по случая Рамково решение 2002/584/ПВР не допуска да се откаже предаването на дадено лице на посочените основания за отказ:

Недопустимо ли е съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР настоящата запитваща юрисдикция да издаде нова ЕЗА срещу същото лице и да я адресира до същата държава членка?

____________

1     Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).