Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2018. gada 5. jūnija spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

(Lieta C-210/16) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 95/46/EK – Personas dati – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz šo datu apstrādi – Rīkojums deaktivizēt Facebook lapu (fanu lapu), ar kuras palīdzību iespējams ievākt un apstrādāt noteiktus ar šīs lapas apmeklētājiem saistītus datus – 2. panta d) punkts – Personas datu pārzinis – 4. pants – Piemērojamās valsts tiesības – 28. pants – Valsts uzraudzības iestādes – Šo iestāžu iejaukšanās pilnvaras)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein

Atbildētāja: Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

Piedaloties: Facebook Ireland Ltd, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 2. panta d) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens “personas datu apstrādātājs [pārzinis]” šīs tiesību normas izpratnē ietver sociālajā tīklā mitinātas fanu lapas uzturētāju.

Direktīvas 95/46 4. un 28. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja ārpus Eiropas Savienības iedibinātam uzņēmumam ir vairāki dažādās dalībvalstīs esoši dibinājumi, pilnvaras, kas kādas dalībvalsts uzraudzības iestādei ir piešķirtas šīs direktīvas 28. panta 3. punktā, šī iestāde ir tiesīga izmantot attiecībā uz šīs dalībvalsts teritorijā esošu šā uzņēmuma dibinājumu pat tad, ja atbilstoši koncerna ietvaros esošajam uzdevumu sadalījumam, pirmkārt, šā dibinājuma pārziņā ir tikai reklāmas laukumu pārdošana un citas mārketinga darbības minētās dalībvalsts teritorijā un, otrkārt, ekskluzīvā atbildība par personas datu vākšanu un apstrādi visā Eiropas Savienības teritorijā ir dibinājumam, kas atrodas kādā citā dalībvalstī.

Direktīvas 95/46 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 28. panta 3. un 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja dalībvalsts uzraudzības iestāde grasās attiecībā uz šīs dalībvalsts teritorijā iedibinātu struktūru izmantot iejaukšanās pilnvaras, kas paredzētas šīs direktīvas 28. panta 3. punktā, tāpēc, ka personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu izdara kāda trešā persona, kura atbildīga par šo datu apstrādi un kuras sēdeklis ir kādā citā dalībvalstī, šīs uzraudzības iestādes kompetencē ir neatkarīgi no šīs otras dalībvalsts uzraudzības iestādes izvērtēt šādas apstrādes likumību un tā var īstenot savas iejaukšanās pilnvaras attiecībā uz tās teritorijā iedibināto struktūru, iepriekš neaicinot otrās dalībvalsts uzraudzības iestādes iejaukties.

____________

1     OV C 260, 18.7.2016.