Language of document : ECLI:EU:C:2020:931

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

JEAN RICHARD DE LA TOUR

esitatud 18. novembril 2020(1)

Kohtuasi C544/19

„ЕCOTEX BULGARIA“ EOOD

versus

Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Sofia,

menetluses osales

Prokuror ot Okrazhna prokuratura – Blagoevgrad

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Blagoevgrad (Blagoevgradi halduskohus, Bulgaaria))

Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 63 – Kapitali ja maksete vaba liikumine – Direktiiv (EL) 2015/849 – Liikmesriik, mis ei kuulu euroalasse – Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad kehtestatud piirmääraga võrdse või sellest suurema väärtusega makse tegemise riigi territooriumil sularahas ning nõuavad ülekande või maksekontole sissemakse tegemist – Aktsionärile või osanikule ettevõtte dividendide väljamaksmine sularahamaksena, mille suurus ületab liikmesriigi õigusaktides kehtestatud piirmäära – Karistusliku iseloomuga haldussanktsiooni kohaldamine – Liikmesriigi õigusnormide kooskõla – Võitlus maksupettuste ja maksustamise vältimise vastu – Proportsionaalsus1      Algkeel: prantsuse.