Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. november 2012 – Ghiba mod Kommissionen

(Sag F-10/11) 1

(Personalesag – intern udvælgelsesprøve – ikke adgang til at deltage i en udvælgelsesprøve – betingelser for at komme i betragtning – begrebet tjenestegrene tilknyttet Kommissionen)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Dorina Maria Ghiba (Bruxelles, Belgien) (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Eggers og P. Pecho, som befuldmægtigede, derefter ved B. Eggers, som befuldmægtiget)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – annullation af den afgørelse, der blev truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven KOM/INT/EU2/AST3, om afslag på sagsøgerens ansøgning med den begrundelse, at den ikke opfyldte de i meddelelsen om udvælgelsesprøven krævede betingelser.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Dorina Maria Ghiba bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 95 af 26.3.2011, s. 14.