Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 8 февруари 2012 г. — Bouillez и др./Съвет

(Дело F-11/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2010 г. — Отказ за повишаване — Съпоставяне на заслугите на длъжностните лица от функционална група AST съгласно тяхното кариерно развитие — Задължение на институция да остави без прилагане опорочена от незаконосъобразност разпоредба за изпълнение на Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Vincent Bouillez и др. (Overijse, Белгия) (представители: адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis адв. É. Marchal)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и J. Herrmann)

Предмет

Искане за отмяна на решение на ОН да не повиши жалбоподателите в по-горна степен в процедурата по повишаване за 2010 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на жалбоподателите.

____________

1 ОВ C 139, 7.5.2011 г., стр. 30.