Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

20 päivänä marraskuuta 2012

Asia F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Sisäinen kilpailu – Kilpailuun osallistumisen epääminen – Osallistumisedellytykset – Komissioon kuuluvien yksiköiden käsite

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Dorina Maria Ghiba vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan sisäisen kilpailun COM/INT/EU2/10/AST 3 valintalautakunnan päätöksen, jolla hylättiin hänen hakemuksensa tähän kilpailuun, koska hän ei täyttänyt tiettyjä osallistumisedellytyksiä.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut. Neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kilpailu – Sisäiset kilpailut – Osallistumisedellytykset – Kuuluminen komission tai siihen kuuluvan yksikön henkilöstöön – Toimeenpanoviraston henkilöstöön kuuluva hakija, joka ei kuulu komission tai siihen kuuluvan yksikön henkilöstöön

(EY 308 artikla; neuvoston asetuksen N:o 58/2003 johdanto-osan 19 perustelukappale ja 9 artiklan 1 ja 5 kohta, 11 artiklan 6 kohta ja 18 artikla)

Tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) kaltaisen toimeenpanoviraston ei voida katsoa olevan komissioon kuuluva yksikkö. Näin ollen komission sisäisen kilpailun hakijan, joka on REA:n sopimussuhteinen toimihenkilö, ei voida katsoa olevan komission tai siihen kuuluvien yksiköiden henkilöstöä.

Komission toimivalta perustaa ja järjestää yksikkönsä ei nimittäin koske toimeenpanovirastoja. Unionin lainsäätäjä on myöntänyt komissiolle EY 308 artiklan perusteella toimivallan perustaa täytäntöönpanovirastoja, jotka ovat erillisiä oikeudellisia yksiköitä. Tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun asetuksen N:o 58/2003 9 artiklan 1 kohdassa kuitenkin säädetään, että toimeenpanoviraston johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä. Vaikka komissio vastaa omista yksiköistään ja niiden järjestämisestä, täytäntöönpanoviraston johtokunnalle sitä vastoin kuuluu edellä mainitun 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti toimeenpanoviraston yksiköiden organisoinnista päättäminen.

Tältä osin asetuksen N:o 58/2003 johdanto-osan 19 perustelukappaleessa tehdään selkeä erottelu yhtäältä komission yksiköiden ja toisaalta täytäntöönpanovirastoiden välillä. Täytäntöönpanoviraston henkilöstön osalta kyseisen asetuksen 11 artiklan 6 kohdasta käy ilmi, että täytäntöönpanoviraston johtaja käyttää henkilöstöön nähden Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa säädetyt valtuudet tehdä palvelukseenottoa koskevia sopimuksia. Tämän asetuksen 18 artiklasta käy ilmi, että täytäntöönpanoviraston henkilöstö muodostuu muun muassa väliaikaisista toimihenkilöistä ja muista viraston suoraan palvelukseen ottamista toimihenkilöistä.

(ks. 34, 36–40, 43 ja 44 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑439/08, Agapiou Joséphidès v. komissio ja EACEA, 21.10.2010, 35 ja 43 kohta