Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7lutego 2011 r. - Sabbag Afota przeciwko Radzie

(Sprawa F-9/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Veronica Sabbag Afota (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele:adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącej do grupy AD 11 w postępowaniu w 2010 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 19 listopada 2010 r. oddalającej zażalenie na decyzję organu powołującego o nieawansowaniu skarżącej do grupy AD 11 w tym postępowaniu;

jeśli zajdzie taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji drugiego oceniającego o sporządzeniu ostatecznego sprawozdania skarżącej za okres oceny 2008-2009 i decyzji organu powołującego z dnia 26 kwietnia 2010 r. o nieawansowaniu skarżącej do grupy AD 11 w postępowaniu w 2010 r.

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________