Language of document :

Žaloba podaná dne 13. února 2011 - Hecq v. Komise

(Věc F-12/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Žaloba znějící na zrušení implicitního rozhodnutí, kterým se zamítá žádost žalobce o návrat do zaměstnání a vyplacení v plné výši jeho platu úředníka počítaného ode dne 1. srpna 2003, jakož i žádost o náhradu škody, to vše zvýšené o úroky z prodlení ve výši 7 % za rok od 1. srpna 2003.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování dne 29. října 2010, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 6. července 2009 podaná proti implicitnímu rozhodnutí považovanému za rozhodnutí přijaté dne 15. dubna 2010, a kterým byla zamítnuta žádost žalobce ze dne 15. prosince 2009 o návrat do zaměstnání a vyplacení v plné výši jeho platu úředníka počítaného ode dne 1. srpna 2003, jakož i o náhradu škody, to vše zvýšené o úroky z prodlení ve výši 7 % za rok od 1. srpna 2003;

bude-li to nezbytné, zrušit implicitní rozhodnutí považované za přijaté orgánem oprávněným ke jmenování dne 15. dubna 2010 v rozsahu, v němž zamítá výše uvedenou žádost žalobce podanou dne 15. prosince 2009;

uložit Komisi, aby žalobci z titulu náhrady škody zaplatila částku odpovídající platům úředníka, o něž byl neprávem připraven, a to ode dne 1. srpna 2003, a podpůrně, částku 50 000 eur, to vše zvýšené o úroky z prodlení vypočítané ode dne 1. srpna 2003 ve výši 7 % za rok;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________