Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-45/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za 2009 r., w zakresie w jakim nie otrzymała ona oceny A albo B+ oraz w zakresie w jakim nie została zaproponowana do awansu do grupy funkcyjnej D.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, której kopia doręczona została w dniu 24 września 2010 r. w części w jakiej komitet ds. zażaleń na podstawie art. 22 regulaminu pracowniczego oraz pisma z dnia 18 marca 2010 r. oddalił w dniu 22 września 2010 r. zażalenie strony skarżącej na sprawozdanie informacyjne za 2009 r.;

stwierdzenie nieważności sprawozdania informacyjnego za 2009 r. w zakresie zawierającym ocenę a także w zakresie, w którym strona skarżąca nie otrzymała oceny A albo B+ oraz w zakresie w jakim nie została zaproponowana do awansu do grupy funkcyjnej D;

stwierdzenie nieważności wszelkich aktów związanych, wydanych później i stanowiących podstawę wydania zaskarżonych aktów, włącznie z wytycznymi dyrekcji ds. zasobów kadrowych w sprawie zarejestrowania sprawy za pomocą jednej z pierwszych liter alfabetu oraz decyzją w sprawie awansów z dnia 25 marca 2010 r. mając na uwadze, że w świetle opinii wyrażonej przez przełożonych strony skarżącej i aktualnie kwestionowanej EBI nie uwzględniła jej wśród osób objętych "Promotions from Function E to D";

stwierdzenie nieważności pism z dnia 17 i 30 listopada 2010 r., którymi w ramach postępowania ugodowego na podstawie art. 41 regulaminu pracowniczego Prezes EBI nie zezwolił stronie skarżącej na osobiste przedstawicielstwo w sprawie oraz z dnia 20 stycznia 2011 r., którym dyrektor generalny ds. zasobów kadrowych oddalił wniosek o zwrot kosztów poniesionych na rzecz osoby, która reprezentowała stronę skarżącą;

zasądzenie od EBI odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę a także zwrotu kosztów poniesionych na rzecz adwokata Gabrielle Isoli oraz obciążenie EBI wszelkimi kosztami postępowania.

____________