Language of document :

Talan väckt den 15 april 2011 - ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-47/11)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten W. Bode)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att utesluta sökanden från uttagningsprovet EPSO AST/100/09 och yrkande om tillgång till uppgifter om uttagningsprovets förlopp.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att kommissionen är skyldig att lämna sökanden fullständiga uppgifter som uttagningsprovets förlopp och de olika delproven fram till och med idag - inbegripet uppgifter om bedömningen av delproven - avseende i synnerhet, men inte uteslutande:

Samtliga handlingar avseende sökandens deltagande i uttagningsprovet, inbegripet handlingar rörande bedömningen av de delprov som sökanden gjort.

Samtliga uppgifter rörande det sätt på vilket sökanden fick sitt betyg (12 poäng) på det praktiska delprovet (a).

Samtliga uppgifter om uttagningsprovets förlopp i allmänhet, inbegripet det antal sökande som deltagit i det skriftliga och det muntliga delprovet, det antal sökande som blivit godkända på det praktiska delprovet (a), de bedömningskriterier som utarbetats av uttagningskommittén (rättningsmallar, poängfördelningen mellan de olika avsnitten i delproven eller mellan olika bedömningskriterier, det antal poäng som uppnåtts för de praktiska delproven a och b samt upplysningar om det sätt på vilket poängen fördelats),

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 28 september 2010 samt det bekräftande beslutet av den 5 april 2011 avseende sökanden, med verkan att sökanden får fortsätta att delta i uttagningsprovet och att rättningen av sökandens delprov b rättas,

ska förplikta kommissionen att ersätta de utlägg som sökanden haft för de tre klagomål som föregått talans väckande.

____________